18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“คาลเท็กซ์”หนุนกิจกรรมเพื่อสังคม! สร้างห้องตรวจโรคผู้ป่วยเบาหวาน รพ.สิงหนคร

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ นําโดย นายดนัย นานาสมบัติ ผู้จัดการกลุ่ม ธุรกิจจัดส่งและคลังน้ำ มันประเทศไทย และ ดร.ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร เดินหน้าสานต่อโครงการสร้างสรรค์สังคมไทย โดยร่วมสนับสนุนการสร้างห้องตรวจตา – ตรวจเท้า สําหรับผู้ป่วยเบาหวาน และห้องให้คําปรึกษาผู้ป่วย ARV เป็นจํานวนเงินรวม 280,000 บาท แก่โรงพยาบาลสิงหนคร อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการรักษา และการเข้าถึงการ บําบัดรักษาที่เหมาะสม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยไทย โดยมี ทันตแพทย์หญิงเสฏฐภัค ศิริสุพงศ์ ทันตแพทย์ชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงพยาบาลสิงหนคร เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลสิงหนคร อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด ในฐานะผู้บริหารคลังน้ำมันร่วมจังหวัดสงขลา ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอําเภอสิงหนคร ก็ได้ให้การ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม และพัฒนาชุมชนเพื่อนบ้านใกล้เคียงมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในการสร้างเสริมศักยภาพเยาวชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของเชฟรอนในการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาชุมชน โดยมีความมุ่งมั่นในการให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในบริเวณที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู่

You may also like