วันนี้ (27 ธันวาคม 2562) ที่​ อาคารสยามนครินทร์ แกรนด์คอนเวนชั่น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคใต้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคใต้ และ 3 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ Malaysia Thailand Friendship Association หรือสมาคมมิตรภาพไทยมาเลเซีย, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ และ Platform TakeMeTour เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจผู้ประกอบการ SMEs ในภาคใต้และประเทศต่อไป

โดยมี นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหาร​จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา และภาคใต้, ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้, นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 100 คน

“ประธานฟุก” นายพิชัย จงไพรัตน์ กล่าวว่า สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคใต้ ได้ตระหนักถึงการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจ SMEs ให้เกิดขึ้นในทุกมิติ จึงได้ศึกษาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เพื่อเป็นช่องทางให้แก่ผู้ประกอบการในภาคใต้ได้ใช้ประโยชน์ในลักษณะโครงการระยะยาวที่มีความยั่งยืน อันจะเป็นระบบนิเวศน์ สาธารณูปโภคถาวรให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่ง ในปี 2563 นี้ สมาพันธ์ฯ จะผลักดัน 2 โครงการหลัก ได้แก่ 1. โครงการ 7 วันมหัศจรรย์ภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น และ 2. โครงการสภาการค้าสากลภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการส่งออกให้แก่สินค้าไทย

โดยทั้ง 2 โครงการ สมาพันธ์ฯ ได้แสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบความสําเร็จในด้านต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้โครงการได้ผลสําเร็จที่มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ทันต่อสภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป

พันธมิตรทั้ง 3 องค์กรที่ร่วมทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ได้แก่

  1. Malaysia Thailand Friendship Association องค์กรที่รวมกลุ่มผู้ประกอบการ SME ของประเทศมาเลเซีย
  2. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ นิคมวิจัยของภาคใต้ หนึ่งในภารกิจสําคัญของอุทยานฯ คือ การส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
  3. Platform TakeMeTour แพลตฟอร์มสําหรับจอง Local tours หรือการท่องเที่ยวท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคใต้ และ 3 องค์กรพันธมิตร มีความมั่นใจว่าข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะผลักดันให้ทั้ง 2 โครงการ ได้แก่ 7 วันมหัศจรรย์ภาคใต้ และสภาการค้าสากลภาคใต้ ประสบความสําเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

You may also like