18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

มท.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม-ให้กำลังใจสมาชิก กองอาสารักษาดินแดน จ.ปัตตานี

มท.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม-ให้กำลังใจสมาชิก กองอาสารักษาดินแดน จ.ปัตตานี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจสมาชิก กองอาสารักษาดินแดน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี


วันนี้ (30 ธันวาคม 2562) กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจสมาชิก กองอาสารักษาดินแดน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมีนายกองเอกไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีมอบชุดตรวจเยี่ยม ให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อให้กำลังใจ ในโอกาสใกล้วันปีใหม่ 2563


นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี มีทั้งหมด 14 กองร้อย มีสมาชิกอาสารักษาดินแดน จำนวน 3,714 นาย มีชุดคุ้มครองตำบล จำนวน 57 ชุดคุ้มครองตำบล การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน นั้น ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 และปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายรัฐบาล ในด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ การรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับตำรวจ และทหาร การดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในห้วงเทศกาลต่าง ๆ และนโยบายอื่น ๆ ตามที่ รัฐบาลและผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ตลอดจนเป็นกองกำลังของฝ่ายปกครองที่มีระเบียบวินัยสูงสุด และเป็นกลไกของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ในการแก้ไขปัญหา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ในส่วนการขับเคลื่อนนโยบาย การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในห้วงเทศกาล จังหวัดปัตตานี ได้กำชับกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ให้มีจิตสำนึกในเรื่องกฎการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนได้ให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศกาลปีใหม่ ร่วมกับทุกภาคส่วนระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 ตามนโยบายของรัฐบาล


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยในความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งมีการคุมเข้มรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 จึงได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้รถถนน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยถึงการเดินทางสัญจรของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จึงอยากให้ทุกฝ่ายทุกหน่วยปฏิบัติได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง เพื่อให้เทศกาลปีใหม่เป็นเทศกาลแห่งความสุขของคนไทยทั้งประเทศ จากนั้น นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบชุดของเยี่ยมให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 150 ชุด พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคน


ข้อมูลข่าวและที่มา: จิฑาภัณฑ์ ประพันธ์วงศ์/วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/สวท.ปัตตานี

You may also like