21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

‘สงขลา’ประชุมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

วันนี้ (7 ธ.ค. 62) ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตำรวจภูธรภาค 9 ทัพเรือภาคที่ 2 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา สถานีตำรวจน้ำกองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล (บ้านสุขสันต์) ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมล เพื่อรายงานสถานการณ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงรุกในการปราบปรามการค้ามนุษย์

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งนี้ มีวาระสำคัญ คือ การพิจารณาสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดสงขลา การยกร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2563 และการขออนุมัติโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ให้กับปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองของจังหวัด ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ และผู้ประกอบการสถานบริการ หรือการประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ คาราโอเกะ พื้นที่เฝ้าระวังเมืองเศรษฐกิจสำคัญ ประกอบด้วย อำเภอเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอสะเดา ตลอดจนพื้นที่ชายฝั่งทะเล และพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

สำหรับสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ช่วงเดือนตุลคม ถึงธันวาคม 2562 มีสถานการณ์บ่งชี้ถึงการค้ามนุษย์ และมีการนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกแรงงาน จำนวน 100 คน มีแนวโน้มมาจากการค้ามนุษย์ จำนวน 1 คน กระบวนการคัดแยกการค้ามนุษย์ หากผู้ที่ไม่มีแนวโน้ม หรือเกี่ยวข้องจะมีกฎหมายคุ้มครอง แต่หากมีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ จะถูกดำเนินการทางกฎหมาย และส่งกลับภูมิลำเนาต่อไป

สำหรับผู้ที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะมีศูนย์ดูแลที่อำเภอรัตภูมิ บ้านพักเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ต.สะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ทั้งในด้านการออกตรวจสถานบริการ และสถานที่สุ่มเสี่ยงที่จะมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การออกตรวจเรือประมงสถานประกอบกิจการในพื้นที่ การกวดขันการใช้แรงงานผิดกฎหมายและแรงงานเด็กอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ทั้งข้าราชการและพลเรือนอย่างเด็ดขาด

ข้อมูลข่าวและที่มา: ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

You may also like

You may have missed