21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

‘สตูล’ ตั้งเป้าองค์กรปลอดโฟม100% ปี 63 ติดอันดับ 4 เมืองที่มีคุณภาพอากาศดีภูมิภาคอาเซียน

‘สตูล’ ตั้งเป้าองค์กรปลอดโฟม100% ปี 63 ติดอันดับ 4 เมืองที่มีคุณภาพอากาศดีภูมิภาคอาเซียน

วันนี้ (8 ม.ค. 63) นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล กล่าวว่า “ปัจจุบันหลายภาคส่วนมีความตื่นตัวในการรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะมากขึ้น โดยจังหวัดสตูลได้รับการผลักดันให้เป็นจังหวัดนำร่อง ในการขับเคลื่อนจังหวัดน่าอยู่สู่สังคมสีเขียว จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มุ่งเน้นการพัฒนาสู่สังคมสีเขียว ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างทั่วถึงและยั่งยืน ผ่านโครงการส่งเสริมท้องถิ่นสู่สังคมสีเขียว”

เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การลดมลพิษและของเสีย การคัดแยกขยะจากครัวเรือนและชุมชน การรวมกลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ การอนุรักษ์ป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ส่งเสริมการใช้ชีวิตประจำวันให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนและท้องถิ่น

ทั้งนี้ ถือเป็นความภูมิใจของชาวสตูลทุกคนที่จังหวัดสตูลติดอันดับ 4 เมืองที่มีคุณภาพอากาศดี และสะอาดที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และดีที่สุดในประเทศไทย จากรายงานของเว็บไซต์ Airvisual ที่บ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ และวิถีชีวิตของชุมชนที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล

โดยในปี 2562 เทศบาลเมืองสตูลได้รับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับภาค และได้ผลคะแนนในระดับดีเยี่ยม รวมทั้งได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) จนประสบความสำเร็จเป็นเชิงประจักษ์มีชุมชนต้นแบบในเขตเทศบาลเมืองสตูลรวม 7 แห่ง และยังได้รับรางวัลอื่น ๆ การันตีความสำเร็จด้วย เช่น รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ระดับดีเยี่ยม ซึ่งจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ ปี 2563

นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีเมืองสตูล กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ในปีงบประมาณ 2563 มีนโยบายเทศบาลเมืองสตูลเป็นองค์กรปลอดโฟม 100 เปอร์เซ็นต์ โดยให้สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองสตูลทุกคน ลด ละ เลิก การใช้โฟมและพลาสติก พร้อมทั้งการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือน การทำถังขยะอินทรีย์ เป็นต้น”

และเปิดรับสมัครประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักความสะอาด รักบ้านเกิด รักษ์สิ่งแวดล้อม สืบทอดรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้จังหวัดสตูลก้าวสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) และเป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ข้อมูลข่าวและที่มา: อมรรัตน์ จันทร์พริ้ม/วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/สวท.สตูล

You may also like