18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ตั้ง” นิพนธ์ มท.2 เป็นประธานอนุฯแก้ปัญหาที่ดินทำกินของ สมัชชาคนจน

ตั้ง” นิพนธ์ มท.2 เป็นประธานอนุฯแก้ปัญหาที่ดินทำกินของ สมัชชาคนจน

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2 ) เข้าร่วมประชุม “คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่1/2563” ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องสำคัญ ได้แก่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 334 / 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนลงวันที่ 15 พ.ย.62 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.เป็นประธานกรรมการฯมีรมต.,รมช รวม11กระทรวงพร้อมตัวแทนสมัชชาคนจนร่วมเป็นกรรมการด้วย และรับทราบการแต่งตั้ง รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรี(นายเทวัญ ลิปตพัลลภ)เป็นผู้ทำหน้าที่เจรจาการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนในคราวการชุมนุมของสมัชชาคนจนช่วงวันที่ 6-23 ต.ค.62 และให้มีการรายงาน ครม.ทราบเพื่อติดตาม กำกับการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง

โดยคณะกรรมการฯ ได้ตั้งนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มท.เป็นประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งการให้เห็นชอบเรื่องที่สำคัญ ได้แก่การให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ ทส.เร่งรัดขับเคลื่อนการแก้ปัญหาต่อไป และเห็นชอบให้ กษ.เร่งรัดการพิจารณาการขอยกเลิกโครงการก่อสร้าง เขื่อนท่าแซะ จว..ชุมพร และเขื่อนแก่งเสือเต้น จว.แพร่ รวมถึงเห็นชอบให้ มหาดไทยเร่งรัดการพิจารณาออกโฉนดที่ดินในเขตที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน อ.ปากน้ำโพ, อ.พยุหะคีรี และ อ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ พ.ศ. 2479

You may also like