19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“ผู้ว่าฯ สตูล”ลุยพัฒนาสิ่งเเวดล้อม! ดึงทุกภาคส่วนร่วมคิด-ขับเคลื่อน

“ผู้ว่าฯ สตูล” ลุยขับเคลื่อนวาระการพัฒนาสิ่งเเวดล้อม-พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ดึงทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมระดมความคิด นำไปสู่การพัฒนาต่อไป

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสตูล วาระการพัฒนาสิ่งเเวดล้อม เเละพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี ศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า อดีตอาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติ และที่ปรึกษาคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมด้วยนักวิชาการ เเละหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล อ.เมือง จ.สตูล

ที่ประชุมได้เปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกภาคส่วนใน 5 ประเด็น ได้แก่ ต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดสตูล, ปัญหาสิ่งแวดล้อม และแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงคุณภาพ และปัญหาการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง, ปัญหาการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง, การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และภัยคุกคาม และการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและภัยคุกคาม เพื่อขับเคลื่อนวาระการพัฒนาสิ่งเเวดล้อม เเละพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปในทิศทางเดียวกัน

ศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล บูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาสตูล 3 วาระเร่งด่วน ได้แก่ พัฒนาสตูลเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก, พัฒนาเกษตรคุณภาพเพื่อตอบสนองตลาดภาคใต้ตอนล่าง และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในวาระการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการพัฒนาสตูล

โดยผู้ว่าฯ ได้มีการดำเนินการเปิดเวทีระดมความคิดภาคีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสิ่งเเวดล้อม เเละทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

“ในที่ประชุมมีการเสนอให้มีกลไกที่ก่อให้เกิดการช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติในระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ ซึ่งต้องมีความร่วมมือขององค์กรภาคประชาชน ภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนให้กลไกให้ดำเนินงานได้ดีขึ้น” ศ.ดร.สมยศ กล่าว

You may also like