21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ยะลา เพิ่มศักยภาพ-สร้างองค์ความรู้เกษตรกร พัฒนาคุณภาพทุเรียน เพื่อนำการตลาด

อบจ.ยะลา จับมือ สำนักงานเกษตร เพิ่มศักยภาพ-สร้างองค์ความรู้เกษตรกร พัฒนาคุณภาพทุเรียน เพื่อนำการตลาด

วันนี้ (14 ม.ค 63) ที่โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อนำการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีผลผลิตแล้วในจังหวัดยะลา มีความรู้ ทักษะในการผลิตทุเรียนในจังหวัดยะลา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเกษตรกรมีรายได้ และมีความมั่นคงในอาชีพ

โดยกิจกรรม มีการบรรยายให้ความรู้ แนวโน้มตลาดทุเรียนในอนาคต และความต้องการของตลาดในปัจจุบัน การคัดผลและการขนส่งผลผลิตสู่ตลาด การผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อนำการตลาด รวมทั้งโรค ศัตรูของทุเรียน และเทคนิคการป้องกันกำจัด ซึ่งมีเกษตรกร ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 270 คน

นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กล่าวว่า จังหวัดยะลาประชากร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร พืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับเกษตรกร คือ ยางพารา แต่ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าราคายางพาราตกต่ำมาก และคาดว่าจะตกต่ำไปอีกหลายปี ทำให้เกษตรกรในจังหวัดยะลา หันมาปลูกทุเรียนกันมากขึ้น ซึ่งมีการปลูกมากกว่า 54,000 ไร่ ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรองจากยางพารา และเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของจังหวัดยะลา ในอนาคตและจะมีการปลูกเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ ปัญหาในการผลิต มักจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพของผลผลิตไม่เป็นที่ต้องการของตลาด พ่อค้ากดราคาเกษตรกรไม่สามารถกำหนดราคาได้เอง ขึ้นอยู่กับกลไกทางการตลาด ซึ่งหากปีใดลักษณะภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย ผลผลิตออกน้อยเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค เกษตรกรขายได้ราคาดี และหากผลผลิตออกมากก็จะส่งผลให้ล้นตลาด ไม่มีตลาดรองรับ ราคาไม่ดีส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรที่ไม่แน่นอน

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องคุณภาพของผลผลิตทุเรียน และมีแนวคิดว่า การส่งเสริมความรู้ ทักษะเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด มีตลาดรองรับแน่นอน เกษตรกรมีรายได้มั่นคงและยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ในการส่งเสริมและ แก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพให้กับประชาชน จึงได้บูรณาการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อนำการตลาดขึ้น เพื่อช่วยให้การผลิตทุเรียนของจังหวัดยะลา มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ผู้บริโภค ตลอดจน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมั่นคงต่อไป

ภาพปนะกอบจาก เทคโนโลยีชาวบ้าน

ข้อมูลข่าวและที่มา: รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์/วรรณวิไล สนิทผล/สทท.ยะลา

You may also like