18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ม.ทักษิณ จัด“นิทรรศการศิลปะครู”ครั้งที่ 2 โชว์ผลงานกว่า 500 ชิ้น

ม.ทักษิณ จัด“นิทรรศการศิลปะครู”ครั้งที่ 2 โชว์ผลงานกว่า 500 ชิ้น

วันที่ 13 มกราคม 2563 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดแสดงนิทรรศการผลงานนิสิตครูศิลปะ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจากนายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน


หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์ โดยมุ่งเน้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่นิสิต รวมทั้งนำองค์ความรู้ทางด้านศิลปะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเปิดโลกทัศน์ให้ก้าวไกล จึงได้จัดโครงการนิทรรศการผลงานนิสิตครูศิลปะ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตวิชาเอกศิลปศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านความรู้ และทักษะการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งจัดแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนนอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีประสบการณ์ตรงต่อการวางแผนการปฏิบัติงาน การติดตามและการประเมินผลงานอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นิสิตให้สร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของความรู้รักสามัคคี


สำหรับนิทรรศการครั้งนี้ มีผลงานของนิสิต นำเสนอจำนวนกว่า 500 ผลงาน ได้แก่ ผลงานการวาดเส้น จิตรกรรมสีน้ำ จิตรกรรมสีอะครีลิค และจิตรกรรมสื่อผสม ประติมากรรม ศิลปะไทย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยคณาจารย์ คณะกรรมการจัดโครงการ นิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมรับชมผลงาน ณ ลานชั้น 1 อาคารหอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยนิทรรศการจะเปิดให้ทุกท่านได้ชื่นชมผลงานระหว่างวันที่ 13 – 24 มกราคม 2563

You may also like