18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ม.ทักษิณ จับมือ 7 มหาวิทยาลัยภาคใต้การแข่งขัน “กีฬาประเพณีมนุษย์-วจก.” ครั้งที่ 21

ม.ทักษิณ จับมือ 7 มหาวิทยาลัยภาคใต้ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาประเพณีมนุษย์-วจก. อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 21

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสัมมนา 4 (13210 – 13211) สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาประเพณีมนุษย์ –วจก. อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 21 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร ในนามตัวแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กล่าวต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้นำนิสิตนักศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุม

การแข่งขันกีฬาประเพณีมนุษย์ –วจก. อุดมศึกษาภาคใต้ กำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างนิสิตนักศึกษา ตลอดจนสร้างเครือข่ายร่วมมือระหว่างสถาบัน ซึ่งการแข่งขันกีฬาประเพณีมนุษย์ –วจก. อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 12 เมษายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีมหาวิทยาลัยในเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 8 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
1.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
6. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
7. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
8. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

You may also like