18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“สถาบันทักษิณคดีศึกษา”จับมือภาคี ยกระดับเมืองสร้างสรรค์อาหารสู่ยูเนสโก

“สถาบันทักษิณคดีศึกษา”จับมือภาคี ยกระดับเมืองสร้างสรรค์อาหารสู่ยูเนสโก

วันนี้ (15 มกราคม 2563) สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา และภาคีเครือข่าย จัดงานสัมมนา “วันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์” ประจำปี 2563 สงขลาสู่เมืองมรดกโลก แนวทางสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UESCO โดยมี นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์​ไพบูลย์​ ดวงจันทร์​ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต​ มหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา, นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล ประธานมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมบ้านซูซูกิ อาคารพาไลพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษา อ.เมือง จ.สงขลา


รองศาสตราจารย์​ไพบูลย์​ ดวงจันทร์ กล่าวว่า “วันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและต่อเนื่อง เพื่อเชิดชูยกย่องท่านศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ผู้สถาปนาสถาบันทักษิณคดีศึกษา ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ศึกษาเรื่องราววัฒนธรรมทางภาคใต้ให้โดดเด่น มีชื่อเสียงระดับชาติ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ”


สำหรับการจัดงานปีนี้ จัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 14-15 เดือนมกราคม 2563 ซึ่งตรงกับวันเกิดท่านศาสตราจารย์สุธิวงค์ พงศ์ไพบูลย์ โดยมีทำพิธีสงฆ์ ทำบุญ เพื่อเป็นการนึกถึงบุญคุณของท่าน รวมถึงเป็นสิ่งเตือนใจให้กล้าคิด กล้าทำ เพื่อจะยกระดับสร้างสรรค์สงขลาสู่เมืองมรดกโลก แนวทางสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UESCO ยกระดับอาหารของเมืองสงขลา อาหารพื้นเมืองที่สงขลาให้น่าสนใจมากขึ้น


นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล กล่าวว่า “การจัดงานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ได้ถูกกําหนดให้มีขึ้นเพื่อรําลึกถึงคุณูปการ ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ และสืบสานแนวคิดการพัฒนาด้านคติชนวิทยาและวัฒนธรรมภาคใต้ โดย ตลอดชีวิตราชการในฐานะ “ครู” และผู้บริหารที่ทํางาน อย่างสร้างสรรค์เห็นการณ์ไกล เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ทําให้ศาสตราจารย์ สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ มีลูกศิษย์มากมาย ตลอดถึงผลิตผลงานทั้งด้านวิชาการ และด้านสังคมเป็นจํานวนมาก”

You may also like