18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

จ.สงขลา จัดงานวันครู ประจำปี 2563 น้อมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

จังหวัดสงขลา จัดงานวันครู ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ภายใต้หัวข้อ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครู เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติ

วันนี้ (16 ม.ค. 63) ที่หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 , สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา , สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา , สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา , สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา , สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตลอดจนหน่วยงานทางการศึกษาทุกภาคส่วนในเขตอำเภอเมืองสงขลา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “วันที่ 16 มกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันครู และกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงได้จัดงานต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี จนถึงปัจจุบัน สำหรับปี 2563 คณะกรรมการจัดงานวันครู ได้กำหนดหัวข้อแก่นสาระของการจัดงานวันครูว่า “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสงขลา จัดงานวันครูขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่อง เชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ให้ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ”

ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครูในปีนี้ว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” เพื่อให้ครูได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ศิษย์ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ และสามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก พร้อมมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้พร้อมเติบโตเป็นพลเมืองดี และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ต่อไป

จังหวัดสงขลา หน่วยงานทางการศึกษา และองค์กรเครือข่ายการเรียนรู้ทุกภาคส่วน มีปฏิญาณร่วมกันว่าจะร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือกันสนับสนุน ส่งเสริม ยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้การศึกษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้าง พัฒนาหล่อหลอมเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ เป็นไปตามความคาดหวังของสังคม คือ เด็กเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และเป็นคนดี

สำหรับกิจกรรมวันครูในวันนี้ประกอบด้วย พิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมทำบุญตักบาตรปัจจัยธนบัตร พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน รวมถึงการมอบเกียรติบัตร โล่รางวัล แก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น และกิจกรรมมอบทุนการศึกษา

ข้อมูลข่าวและที่มา: สุธิดา พฤกษ์อุดม/วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/สวท.สงขลา

You may also like