19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

เตือน! วิสาหกิจชุมชน รีบต่อทะเบียนภายใน ม.ค.63 ก่อนถูกเพิกถอนทะเบียน

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน อย่าลืมต่อทะเบียน วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-30 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า “วิสาหกิจชุมชน เป็นการรวมตัวทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชนให้เกิดคุณค่า สร้างรายได้ มุ่งสู่ประโยชน์ของกลุ่ม โดยภาคประชาชนเป็นผู้ดำเนินการ และมีหน่วยงานภาครัฐคอยสนับสนุน เพื่อให้การดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เข้ามาต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 30 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ ซึ่งต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการจริงอย่างต่อเนื่อง เป็นกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยดำเนินการยื่นแบบคำขอดำเนินกิจการต่อ ประกอบด้วย แบบคำขอดำเนินกิจการต่อ (แบบ สวช. 03) แผนประกอบการ ผลการดำเนินงาน และแบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน”

นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ในส่วนของภาคใต้ มีวิสาหกิจชุมชน จำนวน 8,559 กลุ่ม สมาชิก 160,265 ราย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจำนวน 69 กลุ่ม สมาชิก 1,672 ราย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ดำเนินการติดตาม เร่งรัด สำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ให้ประชาสัมพันธ์ กำกับ เร่งรัดการดำเนินงานการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน จึงขอเน้นย้ำหากวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนใดไม่มาดำเนินการต่อทะเบียน 2 ปี ติดต่อกัน สำนักงานเกษตรอำเภอจะออกหนังสือแจ้งเตือนการต่อทะเบียนภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 หากไม่มาดำเนินการต่อทะเบียนหลังจากได้รับหนังสือแจ้งเตือนภายใน 30 วัน วิสาหกิจชุมชนจะถูกเพิกถอนออกจากทะเบียนวิสาหกิจชุมชน”

You may also like