19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

33 สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนใต้ “แข่งทักษะวิชาชีพ” เสริมประสบการณ์นศ.

33 สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในภาคใต้ ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เสริมประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาอาชีวะ


วันที่ 17 มกราคม 2563 สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสงขลา จัดงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มภาคใต้ มี ดร.อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายอาคม สุชาติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ดร.จิตสถา ศิริณภัค อุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประทศไทยฯ คณะครู นักเรียน และนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก ณ หอประชุมมินิเธียเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

นายอาคม สุชาติพงศ์ กล่าวว่า “ขอชื่นชมกับกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มภาคใต้ ในวันนี้ได้ทราบว่าการแข่งขันทักษะวิชาชีพในปีนี้ อาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้รับเกียรติจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ให้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันของกลุ่มภาคใต้”


โดยมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จากภาคใต้ทั้งหมดมาเข้าร่วมการแข่งขันถึง 33 สถานศึกษา และนักเรียนนักศึกษาที่เข้าแข่งขันประมาณ 1,500 คน ซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนของภาคใต้ ทั้งยังได้สร้างประสบการณ์ ความรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาสายอาชีพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

ในนามของจังหวัดสงขลายินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนทุกท่าน ที่มาร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับชาติของกลุ่มภาคใต้ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

“สงขลา เป็นจังหวัดที่มีความเพียบพร้อมสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว ตลอดถึงการพัฒนาที่มีความเจริญเป็นลำดับต้น ๆ ของภาคใต้ โดยเฉพาะด้านการศึกษามีความพร้อมมากจังหวัดหนึ่งของประเทศ มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี”

สำหรับการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษามีจำนวนทั้งหมด 23 วิทยาลัย เป็นของภาครัฐจำนวน 10 วิทยาลัย และภาคเอกชน 13 วิทยาลัย ทำให้มีการผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพจำนวนมาก ส่งผลถึงการพัฒนาจังหวัดและประเทศได้เป็นอย่างดี
ดร.อดิศร สินประสงค์ กล่าวว่า การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนั้น มีจุดมุ่งหมายให้ผู้สอนและผู้เรียน ได้เห็นความสำคัญในการเรียนภาคปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นฝึกทักษะให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น นับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนสายอาชีพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ได้มีการปรับระบบวิธีกรในกาจัดการแข่งขันให้เป็นการแข่งขันทักษะในระดับชาติ ซึ่งถือจำเป็นความภาคภูมิใจมายังนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศจากการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เกิดคุณภาพ การพัฒนา ตลอดจนสามารถสร้างประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่จะนำไปใช้ได้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

You may also like