19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

แฟชั่นโชว์“ผ้าทอกระแสสินธุ์”​ ม.หาดใหญ่ลุยชุมชนเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์​

แฟชั่นโชว์“ผ้าทอกระแสสินธุ์”​ ม.หาดใหญ่ลุยชุมชนเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์​

18 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัย​หาดใหญ่​ จัดแฟชั่นโชว์ผ้าทอกระแสสินธุ์ในโครงการการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม กลุ่มทอผ้ากระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ ภายใต้งาน “ณ กระแสสินธุ์ @ หาดใหญ่​ KASAESIN IN HATYAI FASHION SHOW”

โดยมี​ นางสุรียพรรณ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี​ พร้อมด้วย​ อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผศ.ดร.วิทวัส ศิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พลตํารวจโทสาคร ทองมุณี อดีตผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤดี อุทัยหอม อาจารย์สาขาการตลาด​ คณะบริหารธุรกิจ​ มหาวิทยาลัย​หาดใหญ่​และคณะผู้วิจัยเข้าร่วม ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภายในงานมีกิจกรรมแฟชั่นโชว์ผ้าทอกระแส​สินธุ​ ์จำหน่ายผลิตภัณฑ์กระแสสินธุ์ 4 ตำบล​ และการเสวนาเรื่องเล่ากระแสสินธุ์ดินแดนเข้าป่านาเล เพื่อให้ผลงานการศึกษา ณ กลุ่มทอผ้ากระสินธุ์ ที่ดําเนินการแล้วเสร็จได้มีโอกาสเผยแพร่และขยายองค์ความรู้สู่การนําไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น​ รวมถึงให้คนทั่วไปได้รับรู้และรู้จักกระแสสินธุ์อีกหนึ่งพื้นที่ในคาบสมุทรสทิงพระที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและความสวยงามทางธรรมชาติ และมีผลิตภัณฑ์ของดีชุมชนที่หลากหลาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤดี อุทัยหอม​ กล่าวว่า​ จากที่คณะผู้วิจัยได้ ไปทําการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน และศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ ณ กลุ่มทอผ้ากระสินธุ์ และอําเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา พบว่าผ้าทอกระแสสินธุ์เป็นศิลปหัตถกรรมงานทอที่มีเสน่ห์ ผ่านกระบวนการคิด​ สร้างสรรค์ สั่งสม บ่มเพาะพัฒนาการการทอจากรุ่นสู่รุ่น


ซึ่งเป็นผ้าที่ได้รับอิทธิพลมาจากผ้าทอเกาะยอ มีลักษณะเส้นใยฝ้ายที่มีเนื้อแน่น งานทอผ้าของชุมชน เริ่มต้นจากผ้าทอ ขัดสานแบบเรียบง่าย ลวดลายไม่ซับซ้อน เช่น ผ้าถุง ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า ผ้าพื้น ผ้ายก ดอก และมีลายอัตลักษณ์ของกลุ่มที่สวยงามโดดเด่น คืองานทอผ้าลายพวงชมพู และมีการตัดเย็บผ้าปาเต๊ะเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ผลิตภัณฑ์งานทอของกลุ่ม ผู้ซื้อส่วนใหญ่จะต้องไปดําเนินการผลิตหรือตัดเย็บต่อจากการศึกษาผลิตภัณฑ์พบว่า​ การขยายสายผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปพร้อมใช้งานยังอยู่ในวงจํากัด และสมาชิกกลุ่มทอผ้า ส่วนมากเป็นสมาชิกอาวุโส มีการรวมกลุ่มกันทอผ้าหลังจากเสร็จจากอาชีพหลักทาง การเกษตรในช่วงเช้า​


การจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม FOCUS GROUP เพื่อหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ พบว่าการยกระดับผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ จากพืชในพื้นที่สามารถดําเนินการได้และยังสามารถเป็นแรงจูงใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่หันมาอนุรักษ์สืบสานงานทอผ้าและการพัฒนาผ้าทอกระแสสินธุ์ต่อไปในอนาคต
ดังนั้นคณะผู้วิจัยและผู้สนับสนุนโครงการภาคประชาชน​ จึงได้จัดให้มีกระบวนการถ่ายทอด เรียนรู้งานมัดย้อมจากพืชธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ อาทิ เพกา ตาลโตนด ขนุน จําปาดะ และผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ออกแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสําเร็จรูปต้นแบบ รวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากสําหรับการท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป ซึ่งทางกลุ่มทอผ้าสามารถดําเนินการผลิตได้ด้วยตนเอง อาทิ ชุดเดรสลําลอง กระเป๋า หมวก​ การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโครงการชุดนี้นําไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้เพิ่มให้กับกลุ่มทอผ้าและชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นหนึ่งในการสืบสานอนุรักษ์งานศิลปะหัตถกรรมงานทอในคาบสมุทรสทิงพระให้คงอยู่ต่อไป

 

You may also like