19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“เสมา 3” พร้อมดันการศึกษาเอกชน ชายแดนใต้ ไปสู่เป้าหมายแห่งการพัฒนา

“เสมา 3” พร้อมดันการศึกษาเอกชน ชายแดนใต้ ไปสู่เป้าหมายแห่งการพัฒนา

วันนี้ (20 มกราคม 63) เวลา 07.30 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงาน การจัดการศึกษา โครงการโรงเรียนสานฝัน และร่วมเคารพธงชาติร่วมกับผู้บริหาร ครูนักเรียน โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี​ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการลงพื้นสืบเนื่องจากการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการและนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา (5 อำเภอ ที่ถือว่าเป็นพื้นที่การจัดการศึกษาชายแดนใต้) ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/63 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช. ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. คณะผู้บริหาร​ และบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า “ วันนี้ตั้งใจลงพื้นที่ที่โรงเรียนนาทวีวิทยาคมแห่งนี้ เพราะมีความตั้งใจมาเพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ในการนำข้อมูลไปสู่การพัฒนา ตั้งแต่เข้ามาภายในโรงเรียน ได้รับการต้อนรับด้วยรอยยิ้มจากเด็กๆ ก็ทำให้รู้สึกมีพลังในการเดินหน้าเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาจนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี ขอชื่นชมโรงเรียนที่ดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งความสำเร็จของโครงการนี้เกิดจากการทำงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงกันกับทุกภาคส่วน รวมทั้งจากความร่วมมือของผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน ที่ให้ความร่วมมือและเข้าใจบริบทการศึกษาและร่วมพัฒนาไปพร้อมกับโรงเรียนในการช่วยกันขับเคลื่อนจึงประสบความสำเร็จ ที่ไม่เพียงแต่การกีฬาเท่านั้น แต่รวมถึงการทดสอบทางการศึกษาต่างๆ ทำให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้เข้าไปร่วมเวทีแข่งขันระดับชาติ ทำให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีโอกาสแสดงผลงานเชิงประจักษ์ อย่างเช่นโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งนอกจากจะช่วยเรื่องสุขภาพแล้วยังเป็นส่วนสำคัญในการปูทางสู่อาชีพในอนาคตสำหรับเยาวชนต่อไป” รมช.ศธ.กล่าว


ต่อจากนั้นได้เดินทางไปยังโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม อำเภอนาทวี ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเอกชน ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ดร.กนกวรรณ รมช.ศธ.ได้กล่าวถึงความตั้งใจในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้ ว่า “ ขอชื่นชมและขอบคุณที่ผู้ขอรับอนุญาต ไดพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยที่นี่มีการจัดการเรียนการสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญ รับนักเรียนทั้งชาย-หญิง อยู่ประจำและไป-กลับ เพื่อจัดการศึกษาการกุศลให้กับเด็กยากจน และเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยไม่ได้หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น นับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะอาชีพ และพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนในทุกๆด้าน เพื่อมุ่งไปสู่การศึกษาที่สูงขึ้น ดำรงชีพและพึ่งตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรรมที่โดดเด่น ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรม อย่างสันติสุข ส่วนสภาพปัญหาในการพัฒนาการศึกษาของที่นี่นั้น ตนได้รับไว้และจะพิจารณาหาแนวทางในการช่วยเหลือร่วมกับผู้บริหารที่กำกับดูแลอย่างเต็มที่ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านช่วยกันขับเคลื่อนและสร้างสังคมแห่งการพัฒนาเพื่อลูกหลานของเราได้เติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป” รมช.ศธ.กล่าว

You may also like