21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

จังหวัดสงขลามุ่งพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ บนพื้นฐานเกษตรอินทรีย์

จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ครั้งแรก รับรองแปลงจำนวน 91 แปลง พื้นที่รวม 638.325 ไร่ พร้อมพัฒนาสงขลาสู่มหานครเกษตรอินทรีย์: สงขลาเมืองอัจฉริยะ บนพื้นฐานเกษตรอินทรีย์

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นายมงคล ทองจิบ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา เป็นตัวแทนนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งเป็นการประชุมรับรองครั้งแรกของจังหวัดสงขลาโดยมีนายสนธิกาญจน์ วิโสจสงคราม ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลาเป็นผู้กล่าวรายงาน

นายสนธิกาญจน์ กล่าวว่า “มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS (Sustainable Development Goals Participatory Guarantee System) เป็นการประสมประสานแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์การสหประชาชาติ และแนวคิดการรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS ซึ่งเสนอโดย IFOAM และพัฒนาเป็นแบรนด์ SDGsPGS ขับเคลื่อนการรับรองแบบมีส่วนร่วม โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยมีสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนระดับประเทศ และปัจจุบันมีการขับเคลื่อนไปแล้ว 40 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจังหวัดสงขลามีการจัดตั้งสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นเจ้าภาพในการนำมาตรฐานนี้มาใช้ในจังหวัดสงขลา และได้ส่งแกนนำ 11 คน ไปร่วมอบรมหลักสูตรผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ที่จังหวัดพัทลุง จัดเวทีเขย่าทัศน์ขับเคลื่อนสงขลาสู่มหานครเกษตรอินทรีย์เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงาน จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจแปลง 3 วัน ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 98 คน มีการจัดอบรมการทำเกษตรอินทรีย์ 4 หลักสูตร และมีการลงจัดทีมลงพื้นที่ตรวจแปลงระหว่างเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2562 โดยมีแปลงเกษตรที่ได้รับการตรวจแปลงมากกว่า 200 แปลง และเมื่อมีการกลั่นกรองในต้นเดือนมกราคม 2563 มีแปลงที่พร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรองในครั้งแรกทั้งสิ้นจำนวน 91 แปลง ส่วนที่เหลือต้องมีการพัฒนาข้อมูลและบริหารจัดการแปลงเพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่การรับรองในรอบต่อไป”

นายมงคล ทองจิบ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา กล่าวแสดงความชื่นชมการทำงานของสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนภาคชุมชน แม้ว่าจะมีการขับเคลื่อนเพียง 6 เดือน แต่สามารถนำแปลงเกษตรอินทรีย์เข้าสู่กระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วมภายใต้แบรนด์ SDGsPGS ได้ถึง 91 แปลง โดยเปรียบเทียบว่าหน่วยงานของรัฐได้ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์มาเป็นทศวรรษ แต่ก็ไม่สามารถสร้างผลงานเชิงประจักษ์ได้ถึงขนาดนี้ และกล่าวว่าเมื่อมีการขับเคลื่อนโดยชุมชนที่เข้มแข็งเช่นนี้ เป้าหมายการขับเคลื่อนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในจังหวัดสงขลาจำนวน 20,000 ไร่ ก็น่าจะประสบความสำเร็จได้ โดยในปี 2563-2564 กรมพัฒนาที่ดินมีแนวทางขับเคลื่อนวาระ 15 ข้อ (15 Agenda) ซึ่งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ ซึ่งทางสถานีพัฒนาที่ดินสงขลาจะมีโอกาสในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลาต่อไป

คณะทำงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา ได้แก่ 1)นายเชษฐา สุขประเสริฐ ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย 2) ดร. อนุรักษ์ เรืองรอบ เลขาธิการสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย 3)นายเอกพงศ์ มุกสิกะเจริญ สำนักงานปลัดกระมรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 4) นางพรรษวรรณ จันทร์ดี กรมการค้าภายใน และคณะกรรมการรับรอง ได้แก่ 1) ผศ. ดร. นุกูล อินทรสังขา ประธานกรรมการรับรอง SDGsPGS สงขลา 2)นายสนธิกาญจน์ วิโสจสงคราม เลขานุการ 3)นางสาวอรัญญา รักษ์เมือง ผช. เลขานุการ 4)นายอภินันท์ หมัดหลี (ศูนย์ปราชญ์จังหวัดสงขลา) กรรมการ 5)นางรดา มีบุญ ผช. (ศูนย์ปราชญ์จังหวัดสงขลา) 6)นางธันยพร เคี่ยมการ คณะกรรมการตลาดกรีนปั้นสุข 7)นางสาวสุภาพร แดงสวัสดิ์ คณะกรรมการตลาดกรีนปั้นสุข 8)นางสาวปราณี วุ้นฝ้าย คณะกรรมกตลาดกรีนปั้นสุข 9)ดร. ปองเพชร ธาราสุข ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 10)นางสิริน ชีพชัยอิสสระ หอการค้าสงขลา 11)อาจารย์สุพัตรา เพ็งเกลี้ยง วิทยาลัยรัตภูมิ 12)ผศ. วันดี นวนสร้อย วิทยาลัยรัตภูมิ 13)นายอารีย์ เต๊ะหละ วิทยาลัยรัตภูมิ 14)นายอัมรินทร์ สันตินิยมภักดี วิทยาลัยรัตภูมิ 15)นายชวน มุณีแนม สาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ 16)นางนงเยาว์ ใฝสีดำ เกษตรอำเภอรัตภูมิ 17)นายอดิสร จุลจิรดา นายกสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยสงขลา 18)พัฒนาที่ดินสงขลา 19)สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กรรมการ 20)เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา 21)ผู้อำนวยการ กศน. รัตภูมิ 22)ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ 23)นายสมาน หมุดยะฝา นายก อบต. ท่าชะมวง 24)นายกเทศบาลตำบลกำแพงเพชร 25)นายกเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 26)นายก อบต. ควนรู 27)นายก อบต. คูหาใต้ 28)นายก อบต. เขาพระ 29)นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา 30)นางสุภาพร หนูฤกษ์ 31)พานิชย์จังหวัดสงขลา 32) สภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา

กระบวนการรับรอง เป็นการร่วมพิจารณาขัอมูลอิเลคโทรนิคที่เป็นปัจจุบัน (Real-time) ในระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอิทรีย์ (Organic Agriculture Network – OAN) โดยมีการกดปุ่มรับรองในที่ประชุมและสามารถพิมพ์ใบรับรองมอบให้เกษตรกรได้ทันที โดยที่ประชุมมีมติรับรองเป็นอินทรีย์ จำนวน 53 แปลง รวม 456.24 ไร่ พิจารณารับรองเป็นระยะปรับเปลี่ยน จำนวน 38 แปลง 182.085 ไร่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 91 แปลง พื้นที่รวม 638.325 ไร่ โดยสามารถแยกออกได้ดังนี้
จังหวัดสงขลา ได้รับการรับรองเป็นแปลงอินทรีย์จำนวน 51 แปลง 403.24 ไร่ และเป็นแปลงระยะปรับเปลี่ยนสู่อินทรีย์ จำนวน 33 แปลง 167.085 ไร่

จังหวัดพัทลุง ได้รับการรับรองเป็นแปลงอินทรีย์จำนวน 5 แปลง พื้นที่รวม 53 ไร่
จังหวัดตรัง ได้รับการรับรองเป็นแปลงอินทรีย์จำนวน 1 แปลง พื้นที่ 10 ไร่ และได้รับรองเป็นแปลงระยะปรับเปลี่ยนสู่อินทรีย์ จำนวน 1 แปลง พื้นที่ 5 ไร่

ในการประชุมครั้งนี้ มีการลงนามบันทึกความร่วมมือในการซื้อขายผลผลิตทันทีจากเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา จำนวน 2 ฉบับ ฉบับแรกเป็นบันทึกความร่วมมือซื้อขายผลผลิต ระหว่างสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลากับโรงพยาบาลรัตภูมิ และฉบับที่สองเป็นการบันทึกความร่วมมือซื้อขายผลผลิตระหว่างสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลาและบริษัทสวนนายปานกรุ๊ป 2019 จำกัด กับบริษัทโซกู๊ด วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เพื่อซื้อมะละกอเรดเลดี้ ที่ได้รับการรับรองเป็นอินทรีย์แล้วเข้าสู่ห้าง Tops market จำนวนประมาณ 5 ตันต่อสัปดาห์ และขยายผลไปสู่ผลผลิตอื่นๆเมื่อมีความพร้อม

ก้าวต่อ สู่เป้าหมาย สงขลามหานครเกษตรอินทรีย์ สงขลาเมืองอัจฉริยะ บนพื้นฐานเกษตรอินทรีย์

แผนงานการขับเคลื่อน ก้าวต่อไป
1. ลงเยี่ยมแปลง ที่ผ่านการรับรอง ทั้ง 91 แปลง เพื่อถอดบทเรียน เป็นรายกลุ่ม เพื่อนำเป็นต้นแบบของการพัฒนา แปลงต่อๆ ไป ในรอบที่ 2 (ระหว่าง มกราคม-มีนาคม 2563)
2.พัฒนา และลงตรวจแปลง อำเภอรัตภูมิ ควนเนียง บางกล่ำ หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง ระโนด สะทิ้งพระ สิงหนคร ทุกกลุ่ม ทุกแปลง ที่ตกค้าง (โครงการเริ่มระหว่าง กุมภาพันธ์-เมษายน 2563)
3. พัฒนาแปลง ใหม่ๆ สมาชิกใหม่ๆ เริ่มการเขย่าทัศน์ กลุ่มอำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย สะเดา รวม 160 แปลง เจ้าภาพ พี่อารีย์ (แกนนำจิตอาสา กรมน. 4 อำเถอ) และพี่จิตรกร (สหกรณ์สะเดา) สหกรณ์ยูเนียน (สัญญา) เริ่มระหว่าง เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563)
4. อบรมผู้ตรวจแปลงรุ่นที่ 2 จำนวน 120 คน ในเดือน มีนาคม 2563
5. ประชุมกลั่นกรอง ประมาณ กรกฎาคม 2563
6. รับรองแปลงอินทรีย์ SDGsPGS สงขลา จำนวน 200 แปลง ในเดือน สิงหาคม 2563 พร้อมทำ MOU หนุนเสริมการตลาดให้เกษตรกร 11 MOU (โรงพยาบาลต่างๆ สหกรณ์การเกษตร TOP Macro Lotus สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร)

You may also like