18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

กกต.สงขลาติวปลัดรับเลือกตั้งอปท.

กกต.สงขลาติวปลัดรับเลือกตั้งอปท.


วันที่ 20 มกราคม 2563 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยมีปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาลนคร ปลัดเทศบาลเมือง ปลัดเทศบาลตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

You may also like