18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

พังงา | จัดงาน”เมืองแห่งความสุขและงานกาชาด” เปิดเวทีชกมวยไทย ครั้งที่ 1

การแข่งขันชกมวยไทย ครั้งที่ 1 งาน “เมืองแห่งความสุข และงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563”

นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน ชกมวยไทย ครั้งที่ 1 งาน “เมืองแห่งความสุข และงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563” ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ สนามมวยชั่วคราว ศาลากลางจังหวัดพังงาหลังแรก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน นายรวยชัย กิตติพรหมวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันชกมวยไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก นายวสิทธิ์ ประหยัดทรัพย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายอัษฎายุธ สร้อยทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เขตอำเภอท้ายเหมือง นางวันดี ปิยนามวาณิช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เขตอำเภอตะกั่วทุ่ง ดร.พงษ์ศักดิ์ เจียรพันธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา มีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมชมการแข่งขันจำนวนมาก


โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงา สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา และชมรมกีฬามวยสมัครเล่นจังหวัดพังงา จัดการแข่งขันชกมวยไทย ครั้งที่ 1 งาน “เมืองแห่งความสุข และงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563” มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักกีฬามวยไทยสมัครเล่น เข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ ส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด และเผยแพร่วัฒนธรรมของจังหวัด เป็นการอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ของชาติไทยไปสู่ในระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดเห็นคุณค่าของการแข่งขันชกมวย ซึ่งสามารถนำไปใช้ป้องกันตัว และยึดเป็นอาชีพอย่างยั่งยืน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาสนับสนุนงบประมาณ ผ่านสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงา เป็นเงิน 81,800 บาท

You may also like