19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ผู้ตรวจราชการมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 5 ลงพื้นที่สงขลา ติดตามความก้าวหน้านโยบายรัฐ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 5 และคณะ ลงพื้นที่ จ.สงขลา ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่รัฐ หรือประชาชนได้รับเพื่อให้การปฏิบัติราชการในภูมิภาคเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และนโยบายของรัฐบาลเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ช่วงเช้าวันนี้ (22 ม.ค. 63) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 5 เดินทางมาตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 5 กล่าวว่า การเดินทางมายังจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลาให้เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่ แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ , ผลความคืบหน้าโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการในปี 2563 , การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด “เดิน กิน ชิม เที่ยว” ซึ่งของจังหวัดสงขลา จัดขึ้นที่บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่ , การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน (ไตรมาสที่ 1) , ความคืบหน้าการสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล ซึ่งจังหวัดสงขลาเป็น 1 ใน 12 ศูนย์ จังหวัดติดชายทะเลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่ 10 ให้จัดตั้งศูนย์ดังกล่าว เพื่อเป็นที่พักพิงแก่ผู้ประสบภัย โดยทางจังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวในพื้นที่อำเภอระโนด นอกจากนี้ยังมีแผนการจัดทำโซลาร์เซลล์ ณ ศูนย์พักพิงฯ การติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับบ้านกำนันทุกแห่ง เนื่องจากเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมในการประสานงานขั้นแรก หากเกิดสถานการณ์ต่าง ๆ จึงจำเป็นจะต้องมีความพร้อม โดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้า , การป้องกัน และแก้ไขปัญหาสาธารณภัย รวมทั้งโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ

นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 5 ได้กล่าวมอบนโยบาย เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน เร่งรัด พร้อมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเร็ว ตลอดจนขอให้จังหวัดมีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ในปีต่อไป พร้อมทั้งขอให้รักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชนที่รัฐ หรือประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ เพื่อให้การกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และนโยบายของรัฐบาลเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ในช่วงบ่าย นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 5 และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว-สวท.สงขลา/โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ-KTSLive

You may also like