19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

นิพนธ์ เปิดงาน วิเชียรชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ จังหวัดสงขลา

นิพนธ์ เปิดงาน เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ จังหวัดสงขลา


26/1/2563 (05.30) เครือข่ายชมรมผู้ปกครองโรงเรียนวิเชียรชม ร่วมกับโรงเรียนวิเชียรชม และชมรมสงขลารันนิ่ง จัดการแข่งขัน 99 ปี โรงเรียนวิเชียรชม วิ่งไปด้วยกันกับเรา วิเชียรชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 4 โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ จุดสตาร์ทหน้าโรงเรียนวิเชียรชม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วย ผู้ดำเนินงาน นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานราชการ บริษัท ร้านค้าผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครองนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนวิเชียรชม และนางกมลาศน์ ศรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม ในนามคณะกรรมการจัดงาน เข้าร่วมในพิธีเปิด และกล่าวรายงาน


ทั้งนี้โรงเรียนวิเชียรชม ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวิเชียรชม จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่ 4 โดยเปิดรับสมัครนักวิ่งจากชมรมวิ่งต่างๆนักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไป มีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อจัดหารายได้มาพัฒนาโรงเรียน และเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงเป็นการสร้างความรักความสามัคคี ให้เกิดแก่ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน และประชาชน รักการออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรงนอกจากนั้น ยังสนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและนักเรียน ทำให้นักเรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิต และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ของโรงเรียนและชุมชน ซึ่งกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพมาราธอน ครั้งที่ 4 ประกอบด้วยการวิ่ง 3 ระยะคือ ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม. และฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยมีนักวิ่งที่เข้าร่วมทั้งหมด 4่,147 คน

You may also like