18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

SDGsPGS กับทหารของพระราชา กองทัพภาคที่ 4

วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ โรงแรมราวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 4 จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการทหารพันธุ์ดี จำนวน 60 นาย ให้เรียนรู้จากปราชญ์และวิทยากรต้นแบบ โดยนายสนธิกาญจน์ วิโสจสงคราม ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา และนางรดา มีบุญ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง “โครงการทุ่งเคี่ยมโมเดล” อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นต้นแบบให้ทหารที่เข้าอบรมบูรณาการความรู้และนำไปปฏิบัติ และร่วมขยายเครือข่ายไปยังชุมชนต่างๆทั้งภาคใต้

“ทุ่งเคียมโมเดล” เกิดขึ้นในแนวคิด การสร้างต้นแบบสวนยางในวิถีอินทรีย์ที่ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง ด้วย “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ด้วยมีพืชกินได้ พืชใช้สอย พืชเศรษฐกิจ และพัฒนาสู่ “รัตภูมิโมเดล” ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มโมเดลแปลงเกษตรอินทรีย์ที่หลากหลาย ในชุมชนต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ตามภูมิสังคม ที่ร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เช่น “เกษตรธาตุ 4 โมเดล” “คลองกั่วคอฟฟี้แลนด์” “นิคมพัฒนาโมเดล” “ม่วงใหญ่โมเดล” “ห้องเรียนท้องนาเขาคูหาโมเดล” “ชมรมคนรักผักโมเดล” “สวนแม่เฒ่าโมเดล” และอีกมากมาย กว่า 20 โมเดล กับ 140 ครัวเรือน ที่ร่วมขับเคลื่อนด้วยกัน มีการขยายผลด้วยการนำนวัตกรรมปฏิรูปเกษตรอินทรีย์ ในรูปแบบกลไกขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าเกษตรอินทรีย์ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยใช้เวลาขับเคลื่อนเพียง 6 เดือนก็สามารถสร้างรูปธรรมเชิงประจักษ์

โดยมีการจัดตั้งสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลาเพื่อเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนทั้งจังหวัด จัดเวทีเขย่าทัศน์เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ทำแผนการลงตรวจแปลง ลงพื้นที่ตรวจแปลง นำข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture Network – OAN) มีกระบวนการกลั่นกรองแปลงเกษตรอินทรีย์ และนำเข้าสู่การประชุมรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS (Sustainable Development Goals Participatory Guarantee System) และจัดตั้งบริษัทสงขลาออร์แกนิค วิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อเป็นกลไกการตลาดรองรับผลผลิต โดยมีแปลงเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองครั้งแรกจำนวน 91 แปลง รวมพื้นที่ 638.325 ไร่ โดยใช้ระบบ OAN ในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งสามารถทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone และยกระดับก้าวสู่การขับเคลื่อน “สงขลามหานครเกษตรอินทรีย์” (สงขลาเมืองอัจฉริยะบนพื้นฐานเกษตรอินทรีย์)

คณะผู้เข้าอบรมให้ความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปธรรมการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ จาก “ทุ่งเคียมโมเดล” สู่ “รัตภูมิโมเดล” และ “สงขลามหานครเกษตรอินทรีย์” เป็นอันมาก และขอให้สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา ร่วมจัดเวทีในการขับเคลื่อน SDGsPGS ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดอื่นๆด้วย เพื่อพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์ ที่มีกลไกครบห่วงโซ่

โดยปักหมุดเริ่มต้นในศูนย์เรียนรู้ในค่ายทหารในจังหวัดต่างๆ และขยายผลสู่ชุมชน เช่น ชุมชนชาวสวนยาง ชุมชนสวนปาล์ม เพื่อสร้างสัมมาชีพ สร้างเศรษฐกิจรากฐาน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และสันติสุขสู่ชุมชนทั่วภูมิภาค โดยเบื้องต้น พ.อ.ภัทรชัย แทนขำ รอง ผบ.กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 4 ผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสา 904 วปร. ภาค 4 กองทัพภาคที่ 4 ได้ให้นโยบายกับผู้เข้ารับการอบรมและสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลาได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนสวนยางอินทรีย์จำนวน 100 แปลงทันที

 

//รายงานโดย นายสนธิกาญจน์ วิโสจสงคราม ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา

You may also like