19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลาร่วมใจใช้ถุงผ้าปลอดกล่องโฟม ลดพลาสติก

จังหวัดสงขลา มอบประกาศเกียรติคุณ “องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร” ประจำปี 2562 แก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาสวยสะอาด ในประเด็น “สงขลาร่วมใจใช้ถุงผ้าปลอดกล่องโฟม ลดพลาสติก” ไปสู่เป้าหมายที่กำหนด


วันนี้ (28 ม.ค.63) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ “องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร” ประจำปี 2562 ให้แก่หน่วยงานราชการส่วนกลางในภูมิภาคและส่วนราชการระดับจังหวัดและนายอำเภอทั้ง 16 อำเภอโดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา และนายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ในโอกาสการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2563

นายปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปี 2556 เรื่องความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในประเด็นการจัดการอันตรายจากโฟมที่ใช้บรรจุอาหาร และมอบให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยเริ่มในปี 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จึงได้ขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟมตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปีปัจจุบัน ปรากฏผลพบว่านอกจากสถานบริการสาธารณสุขสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวม 216 แห่ง ร่วมกันเป็นพื้นที่ปลอดโฟมต้นแบบทุกแห่ง และยังได้เสริมสร้างหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน รวมถึงสถานประกอบการด้านอาหาร เช่น ตลาด ร้านอาหาร ผ่านตามเกณฑ์ข้อกำหนด ” ปลอดโฟม” ได้อีกจำนวน 971 แห่ง

อย่างไรก็ดี การขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้โฟมบรรจุอาหารยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะโฟมและพลาสติก ดังนั้นในปีงบประมาณ 2563 จึงได้กำหนดแผนรณรงค์ต่อเนื่องโดยเพิ่มเกณฑ์ข้อกำหนด “ลดพลาสติก” เพื่อร่วมขับเคลื่อนตามประเด็นวาระพัฒนาจังหวัดสงขลาสวยสะอาด ในประเด็น “สงขลาร่วมใจใช้ถุงผ้าปลอดกล่องโฟม ลดพลาสติก” และสอดรับกับการขับเคลื่อนตามแผนการจัดการขยะแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562-2570 ในการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์โฟมและพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง

สำหรับองค์กร ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ “ปลอดโฟม” เฉพาะในปี 2562 จำนวน 361 แห่ง กำหนดให้มีการมอบประกาศเกียรติคุณในวันนี้ จำนวน 20 หน่วยงาน โดยมอบให้หน่วยงานราชการส่วนกลางในภูมิภาคและส่วนราชการระดับจังหวัด รวม 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา, ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 9, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา และมอบให้นายอำเภอทั้ง 16 อำเภอเพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ระดับพื้นที่ จำนวน 357 แห่ง

ข้อมูลข่าวและที่มา : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ สุนทรี ทับมาโนช/ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

You may also like