19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา | นิสิต ม.ทักษิณ รักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “จิตอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ” ปีทื่ 2

มนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ จับมือองค์กรเครือข่ายและชุมชน เสริมสร้างพลังนิสิตจิตอาสาผ่านกิจกรรม “จิตอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ” ปีทื่ 2

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 งานพัฒนานิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม “จิตอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ” ปีที่ 2 ภายใต้โครงการธนาคารจิตอาสาพัฒนาสังคม โดยความร่วมมือกับมูลนิธิไทยรักษ์ป่า หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหลวงที่ ขล.9 (นบพิตำ ปากคลองกรุงชิง) และชาวบ้านชุมชนต้นน้ำคลองกลาย บ้านทุ่งใน ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการปลูกและเพาะกล้า ‘ต้นคลุ้ม’ บริเวณชุมชนต้นน้ำคลองกลาย บ้านทุ่งใน และปลูก ‘ต้นประ’ บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหลวงที่ ขล.9 (นบพิตำ ปากคลองกรุงชิง) ซึ่งไม้ถิ่นทั้ง 2 ชนิด มีความสำคัญต่อผู้คน ชุมชน ไม่ว่าในด้านวิถีชีวิต หรือในเชิงระบบนิเวศทางธรรมชาติ อย่างต้นคลุ้มที่สามารถช่วยดักตะกอนและสารเคมีที่จะลงในแหล่งน้ำ ควรแก่การอนุรักษ์ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชนและผืนป่า

กิจกรรม “จิตอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ” ภายใต้โครงการธนาคารจิตอาสาพัฒนาสังคม ยังคงจัดขึ้นต่อเนื่องในทุกปี เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างพื้นที่การทำงานอาสาสมัคร รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับบุคลากรและชุมชน

You may also like