21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ท้องถิ่นจ.สงขลา มุ่งพัฒนาครู-บุคลากรทางการศึกษาเน้นการเรียนรู้ของสมองพัฒนาทักษะการคิด

ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เน้นการเรียนรู้ของสมอง สู่การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ

ที่โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เน้นการเรียนรู้ของสมอง สู่การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ เพื่อพัฒนาเด็กตามมาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากศูนย์พัฒนาเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 480 คน

นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เป็นองค์กรที่พัฒนาด้านการศึกษามามากกว่า 30 ปี มุ่งพัฒนาศักยภาพครู และผู้เรียนให้มีความพร้อมเพื่อก้าวทันยุค Thailand 4.0 อีกทั้งได้รับการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันคุรุพัฒนากว่า 18 หลักสูตร ซึ่งสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพิจารณาจัดการอบรมให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของสมอง สู่การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จสามารถนำความรู้ไปจัดห้องเรียน มุมประสบการณ์ สื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีทักษะทางกายภาพ ความฉลาดทางด้านสติปัญญาและความฉลาดทางด้านอารมณ์

ข้อมูลข่าวและที่มา: อรรคพงษ์ บุญชีพ/ นนทพร แก้วกา/ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

You may also like