19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

นราธิวาส | ม.อ.ร่วมจัดนิทรรศการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ม.อ.ร่วมจัดนิทรรศการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พร้อมนำเสนอข้อมูลด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยในการจัดการภัยพิบัติและการฟื้นฟู รวมจำนวน 13 โครงการ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมจัดนิทรรศการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลากลาง จังหวัดนราธิวาส โดยการนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมจิตสาธารณะและการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงอาจารย์ นักวิจัย และคณะทำงานด้านจัดการภัยพิบัติของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมจัดนิทรรศการรับเสด็จฯ ในครั้งนี้
ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม กองกิจการนักศึกษา ม.อ. ได้ประมวลภาพรวมโครงการภัยพิบัติน้ำท่วมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พบว่ามี หลากหลายรูปแบบ ทั้งงานวิจัย โครงการพัฒนา นวัตกรรม และการจัดการความรู้ ทั้งช่วงการเตรียมความพร้อม การเผชิญภัย และการฟื้นฟู รวมจำนวน 13 โครงการ ดังนี้


1. เครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ ลุ่มน้ำปัตตานี ( พีบีวอทช์ดอทเน็ต ) www . pbwatch net:
โดยดร.สมพร ช่วยอารีย์
2. ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ อาสาสมัคระดับชุมชนเพื่อเฝ้าระวังภัยธรรมชาติและรายงานข้อมูลในพื้นที่ การสื่อสารผ่านระบบไลน์และเฟสบุคเครือข่าย ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยดร.สมพร ช่วยอารีย์
3. แบบจำลองพื้นที่เสี่ยงภัย เสี่ยงน้ำท่วม เสี่ยงดินถล่ม พื้นที่กัดเสาะ โดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์
4. การพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงในสถานการณ์ภัยพิบัติโดย ดร.อลิสา หะสาเมาะ
5. ระบบเตือนภัยน้ำท่วมหาดใหญ่โดย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์และคณะ


6. แบบจำลองน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาโดย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ และคณะ
7. การพัฒนารูปแบบการเคลื่อนย้ายและส่งต่อแบบครบวงจรสำหรับกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์ภัยพิบัติ: กรณีศึกษาหาดใหญ่โดย รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนาและคณะ
8. กิจกรรมช่วยน้ำท่วมของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่โดย กองกิจการนักศึกษา
9. โครงการฝ่าวิกฤติ ฟื้นตนเองหลังประภัยน้ำท่วม ชุมชนเมืองหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลาโดย บัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10. โครงการ “การติดตามและประเมินผลโครงการฟื้นฟู เสริมสร้างศักยภาพ และเตรียมความพร้อมของชุมชนหลังประสบอุทกภัย พื้นที่เทศบาลตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาโดย
ดร.พีรพัฒน์ โกศลศักดิ์สกุล


11. K4DM Knowledge for Disaster Management (www.K4DM.net)โดย ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย และคณะ เป็น Website ที่รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ
12. The Sphere Project’s Humanitarian Charter and Minimum Standards in
Humanitarian Responseโดย ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย และคณะ เป็นคู่มือมาตรฐานด้านการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในสถานการณ์ภัยพิบัติ
13. ชุดผลิตภัณฑ์อาหารน้ำท่วมและอาหารทหารโดย ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์
ภาพบางส่วนจาก ประชาสัมพันธ์จ.นราธิวาส

You may also like