18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

จ.สงขลา เปิดอาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน 4 ชั้น รพ.รัตภูมิ ลดความแออัดผู้มาใช้บริการ

จังหวัดสงขลา เปิดอาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน 4 ชั้น โรงพยาบาลรัตภูมิ เพื่อเพิ่มความสะดวกและลดความแออัดของผู้มาใช้บริการ

6 ก.พ. 63 ที่อาคาร ผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดอาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน 4 ชั้น โรงพยาบาลรัตภูมิ ซึ่งเดิมมีขนาด 30 เตียง และในปี 2559 ได้รับอนุมัติให้ขยายบริการ เป็นขนาด 60 เตียง โดยเปิดบริการตรวจรักษาโรค ส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรค คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเพิ่มความสะดวก และลดความแออัดของผู้มาใช้บริการในพื้นที่อำเภอรัตภูมิและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีนายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายแพทย์สุวิทย์ คงชูช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ นางพิมพ์ธาดา จันทร์สุริยา นายอำเภอรัตภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้แทนหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

ข้อมูลข่าวและที่มา : สุธิดา พฤกษ์อุดม/วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/สวท.สงขลา

You may also like