21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรมบุคลากร ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะสมองเสื่อม

มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรมบุคลากร ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะสมองเสื่อม


เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการสร้างสุขภาวะองค์กร เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะสมองเสื่อมในบุคลากรที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป จํานวน 50 คน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยทักษิณในการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace : Happy Work Life) โดยสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันสมองเสื่อม ผ่านกิจกรรม การให้ความรู้ การพัฒนากายและพัฒนาจิต

สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อป้องกันตัวจากภาวะสมองเสื่อม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดโครงการ ภาวะสมองเสื่อม เป็นกลุ่มอาการที่มีสาเหตุจากความผิดปกติในการทํางานของสมองด้านการคิดและ สติปัญญา โดยมีการเสื่อมของความจําเป็นลักษณะเด่น มีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม บุคลิกภาพ และอารมณ์ จน รบกวนการดําเนินชีวิตประจําวัน

ทั้งนี้ โอกาสเกิดสมองเสื่อมจะเพิ่มขึ้นตามอายุ ส่วนใหญ่ผู้ที่สมองเสื่อมชนิด โรคอัล ไซเมอร์พบได้ร้อยละ 54 การป้องกันสมองเสื่อมควรเริ่มตั้งแต่วัยทํางานหรือในวัยก่อนเกษียณ เนื่องจากปัญหาจากโรค ต่างๆ จะเริ่มมีมากขึ้น หากปล่อยให้เป็นโรคหรือควบคุมโรคไม่ได้ จะส่งผลให้มีความเสื่อมของสมองตามมาในวัยสูงอายุ โดยเฉพาะหากมีการทํางานของสมองบกพร่องเล็กน้อย (mild cognitive impairment: MCI) จะมีความจําบกพร่อง หลงลืม ดังนั้นควรมีการบริหารสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาให้มีความสมดุลและทํางานผสานสอดคล้องกัน โยคะ เป็น การบริหารกายและบริหารจิตทําให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่น เพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังสมอง กระตุ้นการ ทํางานของระบบประสาท สําหรับมณีเวชเป็นการบริหารเพื่อปรับความสมดุลทางกายและจิตใจ เหมาะสําหรับผู้ที่มี เวลาน้อย สามารถทําได้ในที่ร่ม


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ตระหนักถึงความสําคัญ จึงจัดทําโครงการป้องกันสมองเสื่อม กิจกรรมมุ่งให้ความรู้ความเข้าใจภาวะสมองเสื่อม ฝึกการบริหาร สมองด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้บุคลากรนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน และบริหารกายบริหารจิตด้วยมณีเวชและโยคะ เพื่อ กระตุ้นการทํางานของระบบประสาทเพิ่มการไหลเวียนเลือดสู่สมอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในบุคลากรที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป 2. บุคลากรที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป สามารถนํากิจกรรมป้องกันสมองเสื่อมไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ และผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันภาวะสมองเสื่อม โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนํากิจกรรมไปปฏิบัติตนเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป จํานวน 60 คน (วิทยาเขตพัทลุง 30 คน และวิทยาเขตสงขลา 30 คน) มีระยะเวลาในการดําเนินโครงการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และวิทยาเขตสงขลา

การดําเนินโครงการ ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อยที่ 1 รู้เท่าทัน ห่างไกลสมองเสื่อม ณ วิทยาเขตสงขลา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00-16.00 น. ณ วิทยาเขตพัทลุง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00-16.00 น.
1.1 คัดกรองสมองเสื่อม (คัดกรองด้วย Montreal Cognitive Assessment: MoCA)
1.2 กิจกรรมให้ความรู้ป้องกันสมองเสื่อม มิติจิตวิญญาณ
กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาอิริยาบถด้วยมณีเวช พัฒนากาย พัฒนาจิต ด้วยโยคะ ณ วิทยาเขตสงขลา วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ วิทยาเขตพัทลุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ วิทยาเขตสงขลา วันที่ 26-27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
2.1 อบรมให้ความรู้และฝึกการบริหารด้วยมณีเวช
2.2 อบรมให้ความรู้และฝึกการบริหารด้วยโยคะ
กิจกรรมย่อยที่ 3 เริ่มที่ 30 วัน สู่ 60 ปี ที่ยั่งยืนของสมอง
3.1 ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติกิจกรรมป้องกันสมองเสื่อม
3.2 คัดกรองสมองเสื่อมและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหลังเข้าร่วมโครงการ
3.3 รับประกาศนียบัตร

 

You may also like