19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ม.อ. ร่วมด่านสะเดายกระดับด่านเทียบเท่าสากล เผยเป็นฮับโลจิสติกส์โตเร็วแห่งหนึ่งในเอเชีย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ความร่วมมือด่านศุลกากรสะเดา ศึกษาออกแบบ ปฏิรูปยกระดับด่านสะเดา เทียบเท่าด่านสากล เผยเป็นด่านทางบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นฮับโลจิสติกส์ที่เติบโตเร็วแห่งหนึ่งในเอเชีย

นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านศุลกากรสะเดา เปิดเผยได้รับความร่วมมือจาก ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดี ฝ่ายกฏหมายและบริการวิชาการ รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) พร้อมคณะเดินทางมาดูงานที่ด่านพรมแดนสะเดา เพื่อศึกษาระบบการจราจรภายในด่านสะเดาปัจจุบัน ที่มีปัญหาการติดขัดในช่วงเร่งด่วนหรือวันหยุดเทศกาล รวมทั้งศึกษาระบบไอที เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและรถยนต์ส่วนบุคคล

เนื่องจากการเข้าออกด่าดนสะเดามักประสบปัญหาเรื่องระยะเวลาในการยื่นฟอร์มเอกสารของตรวจคนเข้าเมือง และการกรอกแบบฟอร์ม ตม.2 ตม.3 และ ตม.6 รวมทั้งการทำฟอร์มการดีแคลร์นำรถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาในราชาอณาจักรของศุลกากร ต้องใช้เวลา 2-7 นาทีต่อคนต่อคัน

ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเข้าศึกษาเพื่อให้ความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งการออกแบบรีโนเวทปรับปรุงด่านพรมสะเดาปัจจุบันให้มีความทันสมัย มีจุดเช็คอินที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปเซลฟฟี่
รวมทั้งการการปรับปรุงแลนด์เขปภูมิทัศน์ของด่านศุลกากรปัจจุบันและด่านแห่งใหม่ ให้สวยงามยกระดับความทันสมัยให้เป็นด่านสากลที่ทันสมัยในเอเซีย ซึ่งปัจจุบันเราเป็นฮับทางด้านโลจิสติกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ หลังจากทำากรศึกาษเสร็จจะนำเสนอต่อกรมศุลกากรและรัฐบาลต่อไป

ด้าน ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ กล่าวว่า ระบบไอทีสารสนเทศต้องได้รนับการพัฒนา ระบบที่มีอยู่แชล้วมันดีอยู่ในระดับหนึ่งมันปรับเพิ่มเติมเพื่อให้ทันสมัยเราจะต่อยอดทางวิชการปฏิบัติการเข้ามาช่วย ส่วนเรื่องภูมิทัศน์ต้องพัฒนามีการวางแผนได้อย่างถูกต้องเพื่ออนาคต เข้าใจว่าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น จะนำไปวิเคราะห์ต่อไปว่า ในการที่ก้าวไปข้างหน้าจะไปด้วยวิธีไหน พร้อมระบบโครงสร้างปฏิบัติการณ์ของด่านใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์มีความพร้อมทั้งบุคคลากรและวิชาการอยู่แล้ว

 

You may also like