18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“ม.ทักษิณ”ผนึก14หน่วยงานรวมพลังจิตอาสา “กยศ.สร้างสุขสู่ชุมชน”

ม.ทักษิณ ร่วม 14 หน่วยงานจัดกิจกรรมจิตอาสา “เครือข่าย กยศ. สร้างสุขสู่ชุมชน” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ภารกิจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย  อาจารย์ ดร.กิตติธัช คงชะวัน  ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา  นายมัฆวัต วิไลลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรและตัวแทนนิสิตได้เข้าร่วม โครงการ “เครือข่าย กยศ. สร้างสุขสู่ชุมชน” สถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ มีสถาบันการศึกษาในภาคใต้เข้าร่วมกว่า 14 สถาบัน รวมทั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมบุคลากร และนิสิตจิตอาสาจากทั้ง 14 สถาบันฯ ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ และ กิจกรรมการปลูกป่าชายเลน ณ พื้นที่ตำบลป่าคลอก

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม  “เครือข่าย  กยศ.สร้างสุข สู่ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยการบูรณาการทำกิจกรรมร่วมกันกับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน กยศ. สถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคใต้ และเครือข่ายนิสิต นักศึกษา จิตอาสาอุดมศึกษาภาคใต้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นิสิตนักศึกษา ได้ทำกิจกรรมที่เป็นจิตอาสาและคุณประโยชน์กับสังคมในอนาคต โดยการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี

การจัดโครงการ ฯ ในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในฐานะเจ้าภาพได้ให้การดูแลผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากทุกสถาบันเป็นอย่างดี สำหรับการจัดกิจกรรม “เครือข่าย กยศ. สร้างสุขสู่ชุมชน” ครั้งที่ 3 ในแต่ละวันมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย และ ผศ.ดร.นพดล จันระวัง  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้กล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าภาพ

นอกจากนี้มีทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าร่วมในพิธีเปิดและอยู่ร่วมกิจกรรมเป็นกำลังใจแก่ชาวค่ายอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเสร็จสิ้นกิจกรรมในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563  โดยวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมมีพิธีส่งมอบธงการเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไปอย่างเป็นทางการให้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต  ซึ่งกำหนดจะจัดกิจกรรม ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับกิจกรรม “เครือข่าย กยศ. สร้างสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 3”  มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 12 สถาบัน และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 2 หน่วยงาน รวม 14 หน่วยงาน ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (เจ้าภาพครั้งที่ 3)
 2. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (เจ้าภาพครั้งที่ 2)
 3. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เจ้าภาพครั้งที่ 1)
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 11. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 12. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 13. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 14. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาที่จัดขึ้นในค่ายครั้งนี้  ได้แก่

– การทาสีอาคารอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง

– การทำความสะอาดอาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสุสานมุสลิม (กุโบร์บ้านผักฉีด)

– การทำความสะอาดอาคารศูนย์การเรียนรู้ตำบลป่าคลอก ในเขตมัสยิดมิฟตาฮุลมุมีนีน (บ้านผักฉีด)

– การปลูกป่าชายเลน ณ บ้านบางทราย

– การตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา บริเวณชายหาดของอุทยานแห่งชาติสิรินาถ

– การเก็บขยะบริเวณชายหาดของอุทยานแห่งชาติสิรินาถ

นอกจากนี้ ชาวค่ายยังได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์ ปาร์ตี้ในธีม “ฮาวาย” กิจกรรมเทียน เพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันในค่าย เป็นเครือข่ายนิสิต นักศึกษาจิตอาสา ภาคใต้ที่เข้มแข็ง โดยใช้ช่องทางการสื่อสารในไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง

You may also like