18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

‘ผู้แทนพิเศษ’ ร่วมประชุมแก้ปัญหาแพขนานยนต์ด่านตากใบ-ด่านเป็งกาลันกูโบร์

‘ผู้แทนพิเศษ’ ร่วมประชุมแก้ปัญหาแพขนานยนต์ด่านตากใบ นราธิวาส-ด่านเป็งกาลันกูโบร์ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

12 ก.พ.63 เวลา 10.00 น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลพร้อมด้วย นายอุดมไชยสาลี ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาแพขนานยนต์ข้ามฟากด่านชายแดนตากใบ จังหวัดนราธิวาส – ด่านเป็งกาลันกูโบร์ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยมี พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูยน์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ตัวแทน สมช. สภาพัฒน์ฯ กรมเจ้าท่า อบจ.นราธิวาส และ ศอ.บต. ณ ห้องประชุม ศอ.บต.


โดยที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้รับผิดชอบในการตั้งงบประมาณเพื่อการออกแบบและจัดซื้อจัดจ้างสร้าง แพขนานยนต์ ซึ่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เข้าประชุมแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ยืนยันว่าได้เตรียมการในเรื่องนี้ไว้แล้ว ทั้งในการออกแบบในวงเงิน 2,500,000 บาท โดยจะนำเข้าสภา อบจ.ภายในเดือนนี้ แบบแพขนานยนต์ ขนาดความกว้าง 09.20 ม. ยาว 18.50 ม. ลึก 1.60 ม. ในการออกแบบแปลนต้องนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา อาทิ ขนาดท่าเทียบเรือ การขึ้นลงของน้ำ ความสามารถในการขนส่ง ความปลอดภัย และอื่นๆประกอบแบบแปลนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมเจ้าท่า จึงจะดำเนินการในขั้นตอนอื่นๆได้ โดยจะนัดหารือเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานอีกครั้งภายใน 15 วัน เพื่อเร่งรัดให้โครงการแพขนานยนต์แล้วเสร็จภายใน 1 ปี

You may also like