21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

นิสิต ม.ทักษิณ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

นิสิต HRM ม.ทักษิณ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ “การสร้างความสุขในที่ทำงานเพื่อพัฒนาองค์กร”


เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ส่งนิสิตเข้าร่วมประกวดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเส้นทางสู่การโค้ชมืออาชีพ (ต้นกล้า HR) ครั้งที่ 3 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดย นายกฤศ กำเนิดติณห์กุลธร นิสิตหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 2 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ หัวข้อ”การสร้างความสุขในที่ทำงานเพื่อพัฒนาองค์กร” ในครั้งนี้


โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพร ทองขะโชค อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก อาจารย์ชีวนันท์ คุณพิทักษ์ และ อาจารย์ดร.วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ เป็นที่ปรึกษา

You may also like