18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

กรรมาธิการการกีฬา-วุฒิสภา หนุนจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ พัฒนาสู่สากลในอนาคต

กรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา หนุนจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ ยอมรับยังมีหลายประเด็นต้องปรับเพื่อให้มวยไทยได้เป็นมรดกไทย มรดกโลกและไปสู่สากลในอนาคต

วันนี้ เวลา 08.30 น. ณ อาคารรัฐสภา พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานกรรมาธิการการกีฬาได้ประชุมกรรมาธิการโดยวันนี้ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมานำเสนอถึง ความคืบหน้าและปัญหาข้อขัดข้องในการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติของการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการยกระดับวิชาชีพมวยไทยทั้งระบบ วางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามวยไทย กำหนดมาตรฐานและรับรองมาตรฐานมวยไทยในทุกมิติ สร้างมูลค่ามวยไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติ

ปัจจุบันยังมีหลายมาตรฐานทำให้ไม่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานที่เป็นกลางและสากล ทั้งนี้ได้เคยมีการศึกษาและระดมความคิดอย่างกว้างขวางและได้จัดทำยุทธศาสตร์สถาบันมวยไทยแห่งชาติปี 2562 ซึ่งรวบรวมองค์ความรู้ถึงการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ การสร้างสรรค์ค่านิยมมวยไทย ยุทธศาสตร์การควบคุม พลเอกสุรเชษฐ์ได้กล่าวว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยจะติดตามประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การปรับแก้ พรบ.กีฬามวย พ.ศ.2542 ให้สามารถยกระดับมวยไทยให้เป็นมาตรฐานและไปสู่ความเป็นสากลต่อไป

You may also like