18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

เกษตรเขต 5 ร่วมเกษตรตรัง จัดงาน Field Day สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ชาวสวนยาง

จังหวัดตรัง จัดงาน Field Day เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ชาวสวนยาง

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 จังหวัดตรัง ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอรัษฎา หมู่ที่ 15 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า การจัดงาน Field day ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. เป็นสถานที่จัดงาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ที่มีเกษตรกรผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการ ภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดงาน Field day เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ที่เหมาะสมของเกษตรกร เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงช่องทางการตลาด และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ


สำหรับการจัดงานวัน Field Day ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ได้ชูประเด็นการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เนื่องจากปัจจุบันยางพารามีราคาตกต่ำ ทำให้เกษตรกรได้รับรายได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น ไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และอำเภอรัษฎามีพื้นที่ทั้งสิ้น 145,266 ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 96,726 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ซึ่งมีพื้นที่ปลูกยางพารา จำนวน 59,593 ไร่ คิดเป็น 61.61 % ของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด ในการจัดงาน Field Day ครั้งนี้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา การสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เช่น การผลิตผักปลอดภัย (ผักกางมุ้ง) การปลูกฝรั่ง และมะละกอ การเลี้ยงแพะเนื้อ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย การจัดการปุ๋ยยางพาราและการจัดการสวนยางพาราอย่างประสิทธิภาพ กิจกรรมให้ความรู้ดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ เพื่อช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราและเกษตรกรทั่วไป ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข


นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การจัดงานวัน Field Day ของจังหวัดตรังในครั้งนี้ ได้ชูประเด็นการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราแล้ว ยังมีนิทรรศการนวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เช่น การปลูกมะเขือเทศ เมล่อน การเพาะต้นอ่อน การหยุดเผาในพื้นที่เกษตร การใช้เครื่องจักรกลเกษตร และเยี่ยมชมนิทรรศการผลสำเร็จของการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนภาคใต้ การให้บริการทางการเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรูปแบบคลินิกเกษตร และภาคเอกชน เช่น บริษัทยูนิวานิช คูโบต้า การจำหน่ายสินค้าและผลผลิตในชุมชน จึงขอเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยางพาราและเกษตรกรทั่วไป ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศพก. อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรังและสำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา

You may also like