19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

รพ.ม.อ. แถลงกรณีข่าวผู้ป่วยเฝ้าระวัง ยัน!ไม่พบเชื้อไวรัส COVID-19

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ออกแถลงการณ์ กรณีข่าวผู้ป่วยเฝ้าระวัง ไวรัส COVID-19 เผยไม่พบเชื้อไวรัสผู้ป่วยรายดังกล่าว พร้อมวางแผนรองรับสถานการณ์ตามมาตรฐานสากลลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ออกแถลงการณ์กรณีข่าวผู้ป่วยเฝ้าระวัง ไวรัส COVID-19 ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวพบผู้ป่วยเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และมีการส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อโซเชียล จนประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนกว่าจะมีการแพร่ระบาดหรือไม่ ทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้
1. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีผู้ป่วยเฝ้าระวังจำนวน 1 ราย โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเฝ้าระวัง ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ในห้องแยกโรค โดยใช้มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
2. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นของผู้ป่วยรายดังกล่าว ไม่พบเชื้อไวรัส COVID-19
3. ผู้ป่วยรายดังกล่าว เป็นคนละคนกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย ผู้รับบริการ ตลอดจนบุคลากรทุกท่าน จึงได้มีการวางแผนรองรับสถานการณ์ตามมาตรฐานสากล ได้แก่ การดูแลผู้ป่วย รวมถึงการเปิด – ปิด ประตู ของหอผู้ป่วย เพื่อจำกัดการเข้า – ออก ของหอผู้ป่วย เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน ปฏิบัติตามข้อแนะนำ หรือระเบียบที่ทางโรงพยาบาลกำหนดขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกท่าน

You may also like