19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ม.ทักษิณ นำทีมศิลปินจิตอาสา วาดภาพสตรีทอาร์ท จ.สตูล

ม.ทักษิณ นำทีมศิลปินจิตอาสา วาดภาพสตรีทอาร์ท ส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม จ.สตูล

ในระหว่างวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คณะศิลปินจิตอาสา โดยคณาจารย์และนิสิต หลักสูตร กศ.บ.ศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย อ.ชิโนรส. รุ่งสกุล. ร่วมกับศิลปินจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศิลปินArt street ศิลปิน Graffiti กว่า 30 คน รวมพลังสร้างสรรค์ผลงานสตรีทอาร์ท สื่อสัญลักษณ์สังคมพหุวัฒนธรรม บริเวณใจกลางเทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยการประสานงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล


อาจารย์ชิโนรส. รุ่งสกุล อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะประธานหลักสูตร กศ.บ.ศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมวาดภาพสตรีทอาร์ทในครั้งนี้ว่า “ผลงานสตรีทอาร์ทในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกทางด้านศิลปะของเหล่านิสิตที่เรียนทางด้านศิลปะในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มารวมตัวกัน เพื่อแสดงผลงานอันเป็นแนวคิดที่สื่อถึงสังคมพหุวัฒนธรรม ผู้คน วิถีชีวิต การประกอบอาชีพพื้นถิ่น

เมื่อพูดถึงจังหวัดสตูล ทำให้คิดถึงธรรมชาติที่สวยงาม ความเป็นอยู่ของผู้คนท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมที่แตกต่าง ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะรับรู้วิถีการดำรงชีวิตของผู้คนในพื้นที่จังหวัดสตูลได้น้อย อาจจะด้วยเป็นเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยหุบเขา แต่สิ่งที่โดดเด่นของจังหวัดสตูลคือธรรมชาติที่สวยงาม เกาะแก่ง ทะเล ที่งดงาม ความเป็นธรรมชาติ มาก ๆ ของจังหวัดสตูล เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและจีน ที่บอกเล่าเรื่องราวเชื่อมโยงถึงการแสดงออกทางความรู้สึก การหลอมรวมของสังคมพหุวัฒนธรรมที่ลงตัว

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นแบบที่ทำให้ศิลปินนำมาถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานได้อย่างลงตัว ภายใต้คอนเซ็ปสังคมพหุวัฒนธรรมที่ผ่านการคิดสร้างสรรค์โดยเน้นความตระหนักรู้ การแสดงออกถึงคุณค่าทางศิลปะหลอมรวมกับความรู้ความสามารถของเหล่าศิลปินจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กว่า 10 สถาบัน รวมกว่า 30 คน ซึ่งเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่จะแสดงออกถึงความเสียสละ และทุ่มเทแรงกาย แรงใจให้ผลงานสำเร็จลุล่วง ขอขอบคุณทางทีมงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่อำนวยความสะดวกให้เหล่าศิลปินจิตอาสาได้มารวมตัวกัน มีพื้นที่ให้พวกเขาได้แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ จนปรากฏเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าเคียงคู่กับพี่น้องชาวจังหวัดสตูล ถือว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าต่อบ้านเมืองอย่างยิ่ง และขอขอบคุณน้อง ๆ นิสิตจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มาร่วมด้วยช่วยกันทำให้งานสำเร็จด้วยดี “


สำหรับการวาดภาพสตรีทอาร์ทในครั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้กําหนดแผนในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว สตูลให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพในแต่ละพื้นที่ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และได้กําหนดกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนสายพหุวัฒนธรรมเมืองสตูลภายในเขตเทศบาลเมืองสตูล ตามโครงการจัดกิจกรรม Street Art (ภาพริมถนนสายพหุวัฒนธรรมเมืองสตูล) ซึ่งสอดคล้องตาม โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสตูล โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะภาพวาดฝาผนังจากศิลปินในจุด พื้นที่ที่เหมาะสมตามที่ได้กําหนดไว้ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ส่งเสริมบรรยากาศ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดสตูล ในวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

You may also like