18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

มทร.ตรังเสวนา “RUTSคิดดีคิดบวก” พัฒนาแหล่งมรดกวัฒนธรรมเล่าเรื่อง133ปี “เมืองเก่าสิเกา”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดการเสวนาโครงการ RUTS คิดดี คิดบวก พัฒนาแหล่งมรดกวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสิเกา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สิเกาเล่าเรื่อง (133 ปี)

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2563) The Tree Sleep and Space มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง) จัดการเสวนาโครงการ RUTS คิดดี คิดบวก พัฒนา RUTS คิดดี คิดบวก พัฒนาแหล่งมรดกวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสิเกา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สิเกาเล่าเรื่อง (133 ปี) : เทศกาลแห่งวัฒนธรรมครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ Quick win Project ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายศุภศักดิ์ ศรีหมาน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง นายสุเมธ รอดรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสิเกา นายโกมล ชูเชิดรัตน์ ประธานสภาเทศบาล อาจารย์สุนทรีย์ สังอยุทธ์ อดีตหัวหน้าหอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดตรัง ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นางสาวนัยนา คำกันศิลป์ อาจารย์สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว และนายบรรจง นฤพรเมธี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ร่วมเสวนา

สำหรับการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม สิเกาเล่าเรื่อง : เทศกาลวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพต่อการพัฒนาเชิงการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ย่านเมืองเก่าสิเกา ทาง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จึงได้ดำเนินงานโครงการศึกษาและจัดทำแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่ย่านเมืองเก่าสิเกา เป็นโครงการที่สอดรับกับนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นส่งเสริมด้านเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำบนฐานมรดกทางวัฒนธรรม ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่

อีกทั้ง พัฒนาต่อยอดที่สอดรับกับแนวทางในการพัฒนาบนฐานมรดกทางวัฒนธรรมสิเกาอย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดจัดโครงการที่ไปสนับสนุนและส่งเสริมให้พื้นที่อำเภอสิเกา ที่สามารถนำไปสู่การต่อยอดด้านวิสาหกิจวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง ต่อไป

 

ข้อมูลข่าวและที่มา: ยอยศพร อรรคไกรสีห์/ วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/สวท.ตรัง

You may also like