21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

แลนดมาร์คใหม่แห่งภูเก็ต ถอดอัตลักษณ์ 4DNA สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย-ต่อยอดวัฒนธรรม

โครงการ ศูนย์ประชุมนานาชาติและ สนามฝึกซ้อมฟุตบอล สนามกีฬา และโรงแรมห้าดาว แลนดมาร์คใหม่แห่งภูเก็ต ถอดอัตลักษณ์ 4DNA สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย-ต่อยอดวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่  21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมี นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตกล่าวกล่าวรายงานโครงการ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง เป็นผู้บรรยายเรื่องแนวความคิดในการสร้างสรรค์อัตลักษณ์ และกระบวนการถอดรหัสอัตลักษณ์สู่กระบวนการขั้นสูง ด้วยศาสตร์ 4 DNA พร้อมด้วย รศ. ร.ต.อ. ดร. อนุชา แพ่งเกษร และ ผศ.ดร. ภูวนาท รัตนรังสิกุล วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวนมากกว่า 300 คน ณ ห้องบูกิตตา แกรนด์บอลรูม โรงแรมบูกิตตา โฮเทล แอนด์ สปา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

You may also like