18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

รวมพลังชาวสงขลา“ปล่อยปลารักษาคลอง”กู้คืนเอกราชทางสิ่งแวดล้อม

29 กุมภาพันธ์ 2563 วันรวมพลังชาวสงขลา “ปล่อยปลารักษาคลอง” กู้คืนเอกราชทางสิ่งแวดล้อมให้สงขลา จัดโดยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ซึ่งจัดกิจกรรมปล่อยปลาพร้อมกัน 4 จุดหลักในจังหวัดสงขลา ได้แก่

จุดที่ 1 ท่าน้ำหน้า อบต.ท่าชะมวง โดยมี นางพิมพ์ธาดา จันทร์สุริยา เป็นประธานกิจกรรม

จุดที่ 2 ประตูระบายน้ำ บ้านกันสามเจ้า-คลองโพธิ์ “นายกชาย” ส.ส.เดชอิศม์ ขาวทอง เป็นประธาน

จุดที่ 3 ตลาดน้ำบางกล่ำ นายอำพล พงศ์สุวรรณ เป็นประธาน

จุดที่ 4 ท่าน้ำหน้าวัดบางศาลา คลองอู่ตะเภา นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม เป็นประธาน

สำหรับพันธุ์กุ้งก้ามกรามและพันธุ์ปลา ได้รับการสนับสนุนจากกรมประมง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน มีพันธุ์ปลาพื้นเมือง เช่น ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาแขยง ปลายี่สก กุ้งก้ามกราม เป็นต้น

“นายกชาย” ส.ส.เดชอิศม์ ขาวทอง กล่าวขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรม “กู้เอกราชทางสิ่งแวดล้อมให้กับชาวจังหวัดสงขลา” โดยการปล่อยปลารักษาคลองในวันนี้ และขอโทษอย่างมากที่ไม่สามารถไปร่วมได้ทุกที่เพราะเวลาตรงกัน

ที่สำคัญ ขอกราบขอบพระคุณ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมช.ถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลาทุกพรรค ทุกเขต รวมถึงท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นักการเมืองท้องถิ่นทุกคน ข้าราชการทุกกระทรวง และพี่น้องประชาชนทุกคน โดยเฉพาะคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาทุกคน

“ผมดีใจแทนพี่น้องชาวสงขลามาก ๆ”

ด้าน นายถาวร เสนเนียม กล่าวว่า กิจกรรมรวมพลังสงขลา ปล่อยกุ้งปลารักษาคลองในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสงขลา สร้างจิตสำนึกให้เยาวชน และประชาชนในพื้นที่รู้สึกหวงแหนสิ่งแวดล้อม ให้ลุกขึ้นมาช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนคนสงขลา

You may also like