19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครSmart Farmer พัฒนาสู่ผู้ประกอบการต้นแบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกันพัฒนาเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ (Agri BIZ The Idol Development Project)”


สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯโดยผู้เข้าร่วมการอบรมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. เป็น Smart Farmer หรือ Young Smart Farmer ของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. ดำเนินกิจกรรมการเกษตรหรือบริการการเกษตรเป็นของตนเองหรือดำเนินการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือแปลงใหญ่
4. มีความต้องการพัฒนากิจกรรมการเกษตรหรือบริการการเกษตรที่ดำเนินการอยู่ในรูปแบบธุรกิจเกษตรที่มีการพัฒนาและต้องการการสนับสนุน
5. มีอายุไม่เกิน 50 ปี
6. สมัครใจเข้าร่วมโครงการและต้องเข้าร่วมการอบรมตลอดระยะเวลาของโครงการ
ระยะที่ 1: 20-23 มีนาคม 2563 (โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กทม.)
ระยะที่ 2: 25-26 เมษายน 2563 สำหรับผู้ได้ไปต่อ (สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
ระยะที่ 3: 16-17 พฤษภาคม 2563 สำหรับผู้ได้ไปต่อ (สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

หลักฐานการสมัคร
1. ทะเบียนเกษตรกร (หน้าที่มีชื่อ-นามสกุลของตนเอง) หรือใบรับรองทะเบียนเกษตรกร
2. เอกสารรับรองการเข้าร่วมโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.1 กรณีเป็น Smart Farmer ต้องแนบหลักฐานแบบการประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ที่ลงนามรับรองโดยสำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด หรือประกาศนียบัตร Smart Farmer ต้นแบบ หรือหลักฐานอื่นๆ ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกให้
2.2 กรณีเป็น Young Smart Farmer ต้องแนบหลักฐานประกาศนียบัตร Young Smart Farmer หรือแบบประเมินคุณสมบัติ Young Smart Farmer ซึ่งผ่านการประเมินจากการเข้าร่วมโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือหลักฐานอื่นๆ ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกให้
2.3 กรณีเป็นวิสาหกิจชุมชน ต้องแนบหลักฐานหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
2.4 กรณีที่เป็นแปลงใหญ่ ต้องแนบหลักฐานเอกสารรับรองการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ หรือใบสมัครการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแปลงใหญ่
ผู้ที่เคยผ่านการอบรมพัฒนาทักษะต่างๆ มาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า ในการจัดอบรมครั้งนี้ ผู้จัดอบรมสนับสนุนค่าเดินทาง ที่พัก อาหาร วิทยากร และเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดการอบรมจัดที่พักให้ตั้งแต่คืนวันที่ 20 มีนาคม 2563 จนถึงคืนวันที่ 22 มีนาคม 2563 (รวม 3 คืน) และมีอาหารรับรองตั้งแต่มื้อกลางวันของวันที่ 20 มีนาคม 2563 จนถึงมื้อกลางวันของวันที่ 23 มีนาคม 2563
เกษตรกรท่านใดสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการและศึกษารายละเอียดการรับสมัครโดยแสกน QR Code

หรือลิงค์ https://forms.gle/ePKRfmpr8oczkooi9#Agri-BIZ2020#Agri-BIZTheIdolDevelopmentProject#โครงการพัฒนาSmartFarmerผู้ประกอบการต้นแบบ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2563 ซึ่งขณะนี้ก็มีเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกันมากแล้ว นายสุพิท จิตรภักดี กล่าวว่า ไม่ว่าจะทำการเกษตรแนวไหน ก็เป็น “ไอดอล” ได้ มาร่วมค้นหาความเป็น “ไอดอล” ในตัวคุณ เพื่อก้าวสู่ “ผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ คุณวลัยกร โทร. 081-0651353 คุณณัฐกิตติ์ โทร. 086-0313848 โทร. 02-5793006 E-mail: [email protected]

You may also like