19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“ม.หาดใหญ่”​จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 19-20

ม.หาดใหญ่​ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 19-20 พร้อมมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

วันนี้ (8 มีนาคม 2563)​ ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยหาดใหญ่​ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 19 และ 20 ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ นายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี

ปีการศึกษา 2560 และ 2561 มีผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 1,499 คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 795 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาเอก จำนวน 6 คน ปริญญาโท จำนวน 34 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จำนวน 173 คน ปริญญาตรี จำนวน 582 คน และปีการศึกษา 2561 จำนวน 704 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอกจำนวน 8 คน ปริญญาโท จำนวน 37 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จำนวน 174 คน ปริญญาตรี จำนวน 485 คน

 โดยผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ “มะหาดเพชร” จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ผู้ได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ประเภทวิชาการ

2. นางฉัตรแก้ว คชเสนี ผู้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประเภททั่วไป

และ 3. นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “มะหาดเพชร”

ในปี 2560-2561 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ดำเนินการตามพันธกิจที่สำคัญหลายด้าน เช่น พันธกิจด้านการวิจัย มีการนำเสนอผลงานวิจัยในชุดโครงการ “วิจัยใช้ประโยชน์” โครงการ “การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของเมือง” (Smart City) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิจัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา แผนงาน “สงขลาเมืองสร้างสรรค์”

พันธกิจด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร ได้รับรางวัล “สหกิจศึกษาดีเด่น” ระดับชาติ และมีบุคลากรได้รับรางวัลจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษาที่มีการส่งเสริมด้านการทำกิจกรรม โดยมีนักศึกษาได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 รวมทั้งรางวัลระดับชาติและภูมิภาคจำนวนมาก

You may also like