18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ม.วลัยลักษณ์ ออกประกาศมาตรการป้องกันโรค ‘COVID-19

เมื่อเร็วๆนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ความว่า

เนื่องด้วยปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ประเทศไทยได้ประกาศ ให้เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ตลอดจนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแถลงว่าพบผู้ติดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศอิหร่านและที่เดินทางกลับจากประเทศอิหร่านมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอประกาศให้ทราบว่านักศึกษาคนดังกล่าวไม่ได้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และไม่ได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยแต่อย่างใด มหาวิทยาลัยยกระดับการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีมาตรการดังนี้

 


1. มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อประเมินสถานการณ์ รับแจ้งข้อมูล ติดตามและแก้ไขปัญหาและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
2. ให้ทุกหน่วยงานงดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวของคนหมู่มากออกไปจนกว่าสถานการณ์ของโรคจะคลี่คลาย รวมทั้งขอความร่วมมืองดการเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
3. มาตราการในการดูแลนักศึกษา ในบริเวณมหาวิทยาลัย
3.1 เพิ่มการประชาสัมพันธ์ มีป้ายเตือนให้นักศึกษา บุคลากร ปฏิบัติตามแนวทาง/มาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในกรณีที่มีอาการผิดปกติหรือประเมินตัวเองว่ามีความเสี่ยง ให้ไปเข้ารับ การคัดกรองเบื้องต้นที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3.2 มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และสบู่เหลวสำหรับการล้างมือในทุกสถานที่ครอบคลุมทุกอาคาร ได้แก่ หอพักนักศึกษา อาคารเรียนรวม อาคารห้องปฏิบัติการ และห้องสมุดเป็นต้น และให้นักศึกษา บุคลากร ล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าอาคาร
3.3 ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในสถานที่ทำงาน ห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ โดยเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์สื่อโสตทัศน์ ลูกบิดประตู และห้องน้ำ โดยมีการบันทึกเวลาในการทำความสะอาด
3.4 มีมาตรการควบคุมร้านค้า ร้านอาหารในทุกโรงอาหาร โดยให้แม่ค้าปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล อย่างเคร่งครัด ได้แก่ ตรวจคัดกรองเบื้องต้นแม่ค้าทุกวัน การใส่หน้ากากอนามัย จุดลวกช้อน จุดล้างมือ และเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ในโรงอาหารให้มีความสะอาดตลอดเวลา
3.5 มีมาตรการควบคุมการเข้าออกหอพัก โดยการตรวจสอบผู้เข้าออกหอพัก ให้นักศึกษาล้างมือ ก่อนเข้าหอพักทุกครั้ง เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดห้องน้ำ พื้นที่ส่วนกลางและบริเวณรอบ ๆ หอพัก
4. มาตราการดูแลนักศึกษา ที่ไปปฏิบัติวิชาชีพ ปฏิบัติสหกิจศึกษา ไปศึกษาดูงาน
4.1 สำหรับนักศึกษาที่ไปปฏิบัติวิชาชีพ ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ก่อนที่จะมีมาตรการนี้ ให้อาจารย์ ที่ปรึกษา/หลักสูตรสำนักวิชา ติดตามดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ในกรณีที่เห็นว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้อาจารย์ที่ปรึกษา/หลักสูตร ปรับแผนการไปปฏิบัติวิชาชีพ การปฏิบัติสหกิจศึกษา หรือการไปศึกษาดูงานให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นสำคัญ
4.2 สำหรับนักศึกษาที่มีแผนจะออกไปปฏิบัติวิชาชีพ สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาพื้นที่และสถานไปปฏิบัติวิชาชีพ สหกิจศึกษา ที่เหมาะสม และอาจจะเลื่อน งด หรือ ปรับแผนการดำเนินการ วิธีการ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
5. มาตราการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรดูแลสุขภาพตนเอง
ประกาศประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาและบุคลากร ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะนำพาตัวเองไปติดเชื้อ ให้ติดตามข่าวสารข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถืออย่างใกล้ชิด ใช้ชีวิตอย่างระวัง “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” สวมหน้ากากอนามัยป้องกันเมื่อเดินทางไปในที่แออัด คนที่มีความเสี่ยงควรพบแพทย์ มีความรับผิดชอบ ต่อตัวเองและคนรอบข้าง

You may also like