19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“ส.ส.ชาย”ปล่อยปลา-ปลูกสาหร่าย ส่งเสริมอาชีพชาวประมงทะเลสาบ

“ส.ส.ชาย” นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยปลา-ปลูกสาหร่ายผมนางเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับชาวประมงทะเลสาบและร่วมปล่อยพันธุ์ปลากะพง ณ ศูนย์เรียนรู้ฟาร์มทะเล ม.2 บ้านท่าเสา ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา เมื่อ 9 มีนาคม 2563

เนื่องด้วยทางเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำฟาร์มทะเล หมู่ที่ 2 บ้านท่าเสา ได้จัดทําศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขึ้นในเขตอนุรักษ์ฟาร์มทะเลบริเวณริมตะลิ่ง เพื่อความสะดวกแก่ประชาชนและนิสิตนักศึกษาได้มาศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงปลา ทางฟาร์มทะเลหมู่ 2 บ้านท่าเสาได้ทําการเพาะพันธุ์ปลากระบอกออกมาได้เป็นที่แรกของประเทศไทย และได้รับความสําเร็จทั้งด้าน การเพาะและวิธีการเลี้ยงจนออกจําหน่ายได้ และเป็นประโยชน์ต่อชาวประมงที่เลี้ยงปลาในกระชัง

ครั้งนี้ทางฟาร์มทะเลหมู่ 2 บ้านท่าเสา ได้ทําโครงการปลูกสาหร่ายผมนางเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับชาวประมงเพื่อเพิ่ม รายได้เสริม ฟาร์มทะเลหมู่ 2 บ้านท่าเสา ได้เล็งเห็นว่าทะเลสาบหน้าบ้านของเรานั้นมีในแต่ละปีของน้ำเค็มจะมีสาหร่ายผมนาง เกิดขึ้นเยอะ สามารถขายและแปรรูปได้ เมื่อน้ํำจืดมาสาหร่ายก็จะตาย แต่เราสามารถเก็บผลผลิตแบบชนิดตากแห้งไว้แปรรูปได้

You may also like