18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“ผึ้งพาตนเองได้” โรงเรียนผังปาล์ม 7 จ.สตูล ฝึกนักเรียนเลี้ยงผึ้งต่ออาชีพในอนาคต

วันที่ 22 เมษายน 2563 ที่โรงเรียนผังปาล์ม7 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล คณะครู และนักเรียนที่มีบ้านใกล้โรงเรียน ร่วมกันเก็บรังผึ้งหลังให้น้ำหวานเต็มรังแล้ว เพื่อออกมาจำหน่าย

สำหรับน้ำผึ้งรวงนี้ได้มาจาก การทำโครงงาน “ผึ้งพาตนเองได้” ของโรงเรียนผังปาล์ม7 นำโดยนายมีชัย เชื้อช่วยชู ครูโรงเรียนผังปาล์ม7 อ.มะนัง จ.สตูล และคณะครู โดยนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในการเริ่มเลี้ยงผึ้ง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562

ทั้งนี้ทางคณะครู ได้ฝึกนักเรียนให้มีทักษะอาชีพสามารถต่อยอดไปทำที่บ้านเป็นอาชีพเสริมได้ โดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก นายไสว อินยอด ผู้อำนวยการโรงเรียนผังปาล์ม7 เป็นอย่างดี จนทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นักเรียนได้เรียนรู้หลายอย่าง เช่น เทคนิคการเลี้ยงการขยายพันธุ์ผึ้งและการเก็บน้ำผึ้ง

อุดมลักษณ์ แสงบัว///สตูล

You may also like