19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบความห่วงใยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์


กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 เพื่อรณรงค์

ส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-19
ภายใต้แนวคิด (Campaign) “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” โดยเชิญชวนให้ส่วนราชการ บริษัท ห้าง ร้าน และประชาชนช่วยกันอุดหนุนซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
ที่ต้องเสียสละเวลาในการดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา
ให้ข้อมูลว่า ในส่วนของภาคใต้ ได้รับมะม่วงแทนความห่วงใยจากกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 600 กล่อง ๆ ละ 5 กก. รวม 3,000 กิโลกรัม ทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา เป็นหน่วยงานแทนกรมส่งเสริมการเกษตร
ในการส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยได้จัดสรรมอบให้กับ 6 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดสงขลา 150 กล่อง (750 กิโลกรัม) ภูเก็ต 120 กล่อง (600 กิโลกรัม) สตูล 100 กล่อง (500 กิโลกรัม) ปัตตานี 60 กล่อง (300 กิโลกรัม) ยะลา 70 กล่อง (350 กิโลกรัม) และจังหวัดนราธิวาส 100 กล่อง (500 กิโลกรัม) เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ แต่ละจังหวัดได้ไปมอบตามจุดต่าง ๆ ดังนี้
จังหวัดสงขลา จำนวน 150 กล่อง มอบให้โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ จุดคัดกรองประจำจังหวัด จำนวน 3 จุด หน่วยงานสาธารณสุขอำเภอ วัดในจังหวัดสงขลาจังหวัดภูเก็ต จำนวน 120 กล่อง มอบให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลป่าตอง โรงพยาบาลถลางโรงพยาบาลฉลอง โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โรงพยาบาลสนาม จำนวน 2 จุด (ศาลากลางใหม่และ
มอ.วิทยาเขตภูเก็ต) จุดคัดกรองท่าฉัตรไชยและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
จังหวัดสตูล จำนวน 100 กล่อง มอบให้โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลสนาม ม.ราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ด่านคัดกรองทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงและด่านคัดกรองอำเภอทุ่งหว้า
จังหวัดปัตตานี จำนวน 60 กล่อง มอบให้โรงพยาบาลยะรัง โรงพยาบาลหนองจิก โรงพยาบาลทุ่งยางแดง


ศูนย์กักกัน(นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลปัตตานี) และจุดคัดกรองจังหวัดปัตตานี (สนามกีฬาอบจ.)
จังหวัดยะลา จำนวน 70 กล่อง มอบให้โรงพยาบาลศูนย์ยะลา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอำเภอยะหาโรงพยาบาลบันนังสตา โรงพยาบาลรามัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อาสาสมัครรักษาดินแดน
จังหวัดนราธิวาส จำนวน 100 กล่อง มอบให้โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย์ ( ม.น.ร) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จุดตรวจคัดกรองด่านชายแดนตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก จุดตรวจคัดกรองสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมืองนราธิวาส ศูนย์บริหารฯ โควิด 19 จังหวัดนราธิวาส
(ศบค. ) ด่านตรวจข้ามเขตจังหวัด 7 จุด โรงพยาบาลประจำอำเภอ 11 แห่ง
นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัด ได้ร่วมระดมทุนซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพส่งออกจากเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงส่งออก ต.โป่งตาลอง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 2 ตัน โดยมีนายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ในนามของสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว มอบมะม่วง จำนวน 1 ตัน รวมทั้งสิ้น 3 ตัน และขนส่งโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งคิดค่าบริการขนส่งในอัตราพิเศษ กก.ละ 2.50 บาท พร้อมบริการรับที่สวน
โรงแพ็ค และส่งถึงปลายทาง


*****************************************

You may also like