18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ไขข้อข้องใจ! การขึ้นทะเบียน-ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยให้ช่วยเหลือเป็นเงินเดือนละ 5 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน เป้าหมายเกษตรกร 10 ล้านคน เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วที่กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง 8.4 ล้านคน และเป็นเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการขึ้นทะเบียน 1.57 ล้านคน
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเกษตรกรที่จะได้รับการเยี่ยวยา ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร คือหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร เท่านั้น จะไม่รวมถึงผู้ที่เป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งรายชื่อจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่หัวหน้าครัวเรือน
ได้ปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2562 และปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 15 พฤษภาคม 2563 ให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น ฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกัน ฐานข้อมูลผู้รับเงินเดือนประจำ ฐานข้อมูลผู้มีประกันสังคม เป็นต้น
นายสุพิท จิตรภักดี กล่าวเพิ่มเติมว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวทำให้มีเกษตรกรจำนวนมากเดินทางไปปรับปรุงข้อมูลและขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ บางแห่งเกษตรกรมามากกว่าวันละ 300 ราย ซึ่งจะเสี่ยงในการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และไม่สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนอยู่บ้าน ลดระยะห่าง ดังนั้น เพื่อลดความแออัดของเกษตรกรที่ไปสำนักงานเกษตรอำเภอ ขอประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรทราบ ดังนี้
1. เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2562 แล้ว ไม่จำเป็นต้องมาที่สำนักงานเกษตรอำเภอในช่วงนี้ เพราะกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งข้อมูลให้กับกระทรวงการคลังจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ปี 2562 เป็นต้นไป สำหรับในส่วนของ 14 จังหวัดภาคใต้ มีครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด 1,191,932 ครัวเรือน และมีการปรับปรุงข้อมูลแล้วจนถึงปัจจุบัน จำนวน 927,022 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 77.7 ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลผลการปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้จากผู้นำชุมชนซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอได้พิมพ์รายชื่อเกษตรกรมอบให้ไปปิดประกาศไว้ หรือตรวจสอบจากเว็บไซต์
http://farmer.doae.go.th โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

2. เกษตรกรรายใหม่ หรือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วแต่ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลในปี 2562 ให้ขึ้นทะเบียนใหม่หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้วแต่กรณี ภายใต้หลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยไม่ต้องไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอ แต่ให้รับแบบการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจากผู้นำชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน หรือเกษตรหมู่บ้าน กรอกข้อมูลตามแบบ แล้วส่งให้ผู้นำชุมชนเพื่อส่งต่อให้สำนักงานเกษตรอำเภอบันทึกข้อมูลต่อไป

You may also like