19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ม.อ.จ้างงาน400อัตรา​ เดือนละ​9​พันบาท​ ช่วยผู้ว่างงานจากโควิด


ผศ.สุพจน์ โกวิทยา​ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์​ เผยว่า ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)​ มีมติในการจัดทำโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -​19) นั้น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​ ในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมในภาคใต้​ มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่ง ที่จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟู​ และเยียวยาประชาชนในเขตพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด จึงร่วมเป็นหนึ่งหน่วยงานที่ร่วมจัดทำโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

โดยเปิดรับทั่วประเทศ จำนวน 10,000 คน จะเข้ามาทำงานภายใต้หน่วยงานในสังกัดของ อว. จำนวน 42 หน่วยงาน​ ในส่วนของ​ม.อ.เปิดรับ 10​ จังหวัด​ภาคใต้​ ได้แก่​ สงขลา​ ภูเก็ต​ พังงา​ สุราษฎร์ธานี​ ตรัง​ สตูล​ พัทลุง​ ปัตตานี​ นราธิวาส​ และยะลา​ จำนวน​ 400​ คน​ ค่าตอบแทน​คนละ 9,000 บาทต่อเดือน ​ระยะเวลาจ้างงาน​ 5 เดือน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ​ เป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด, ประชาชนที่มีความสนใจในการพัฒนาชุมชน​ สังคม และทักษะพัฒนาการทำงานใหม่​ ๆ จบการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป​ และเป็นคนที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา​ 5,000​ บาท

ขอบเขตงาน​ ตามประเด็นต่าง​ ๆ​ ใน​ 5 ประเด็น ได้แก่ ด้านผู้สูงอายุ, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
เด็กและเยาวชน, เศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้รูปแบบการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน​ รวมทั้งรับผิดชอบงานด้านข้อมูล, งานด้านวิเคราะห์และจัดทำแผน และงานด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เปิดรับสมัครเร็ว​ ๆ​ นี้​ ติดตามรายละเอียดได้ที่สงขลาทูเดย์​ และมหาวิทยาลัย​สงขลา​นครินทร์​

You may also like