19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ยึดหลัก‘ผู้นำเริ่มก่อน’ “ผู้ว่าฯกู้เกียรติ”ชวนปลูกผักกินเอง-หยุดโควิด

ผู้ว่าฯพัทลุง ปลูกผักไว้กินเองเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดปฏิบัติการ “Quick Win” ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงได้จัดขึ้น

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยต้องชะลอตัว โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ ในขณะที่ประชาชนได้ตื่นตระหนกกับการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค กรมพัฒนาชุมชน จึงได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้กับประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ขณะนี้ บุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติดังกล่าวทุกคนแล้ว โดยเป็น 1 ใน 3 ของจังหวัดทั่วประเทศที่ดำเนินการแล้วเสร็จ หลังจากนี้ จะดำเนินงานไปยังข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ฯลฯ จากนั้น
จะมีการ “ผนึกกำลังตั้งระบบ ทำให้ครบวงจร”โดยอำเภอวางแผนการขับเคลื่อนร่วมกับส่วนราชการอปท. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน องค์กรทางศาสนา หน่วยงานในพื้นที่ ภาคีเครือข่าย

ต่อจากนั้น จะมีการ “ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน” ทั้ง 669 หมู่บ้าน 133,423ครัวเรือน รวมทั้งการ “สร้างเครือข่ายขยายผล” เชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าในชุมชน

ขั้นตอนสุดท้าย จะคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติในระดับต่างๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มต้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563“การปลูกผักไว้กินเองในครั้งนี้ ปลูกเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน ในฐานะที่เป็นผู้นำต้องลงมือทำก่อน ก่อนที่จะให้ผู้อื่นทำตาม” นายกู้เกียรติ กล่าว และว่า


ในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ที่ทุกคนหยุดอยู่กับบ้านก็อยากจะให้ปลูกผักไว้กินเอง โดยไม่จำเป็นต้องออกไปซื้อผักที่ตลาดบ่อยครั้ง เพราะปลูกไว้กินเองที่บ้าน

“อยากเชิญชวนให้ประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงทุกครัวเรือน ปลูกผักไว้กินเองที่บ้าน ลดการเดินทางออกนอกบ้าน ตามนโยบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19”

You may also like