19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ม.ราชประชาฯมอบอุปกรณ์ “10รพ.”พัทลุงสู้ภัยโควิด

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย กล่องใสครอบศีรษะผู้ป่วย ฉากอะคริลิคใสสำหรับตรวจโรค สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ช่วยผู้ติดเชื้อ COVID-19 ให้สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เพื่อส่งมอบ 10 โรงพยาบาล

27 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ชั้น 5 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพัทลุง เป็นประธานมอบอุปกรณ์การแพทย์เป็นกล่องใสครอบศรีษะผู้ป่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)จำนวน10 กล่อง และฉากอะคริลิคใส สำหรับตรวจโรค 30กล่อง ให้ นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เพื่อส่งมอบไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง 10 แห่ง ที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าว

ทั้งนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอให้จังหวัดพัทลุง สำรวจความต้องการของโรงพยาบาลในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง ที่มีความต้องการอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ โดยผ่านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงดำเนินการจัดซื้อเบิกจ่ายจากเงินสำรองมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการมูลนิธิประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด จัดซื้ออุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ กล่องใสทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สำหรับครอบบริเวณศีรษะผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ขณะทำการรักษา รวมทั้งสิ้น 112,350 บาท

ขณะที่ สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จังหวัดพัทลุง พบผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 14 ราย ยังไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ซึ่งทั้ง 14 รายคณะแพทย์ พยาบาลได้ทำการรักษาหาย และอนุญาตกลับบ้านทั้งหมดแล้ว ส่วนคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ขณะนี้ยังไม่มีชาวจังหวัดพัทลุง เดินทางกลับภูมิลำเนาแต่อย่างใด

You may also like