21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ม.ทักษิณ​ เปิด“ศูนย์นิติศาสตร์ชุมชนออนไลน์”ให้คำปรึกษา​กฎหมาย​

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ แถลงข่าวเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19″ ภายใต้ชื่อ “ศูนย์นิติศาสตร์ชุมชนออนไลน์” 

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2563) เวลา 13.00 น.  ณ ห้องการเรียนการสอนทางไกล สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้มีการจัดงานแถลงข่าวการเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  เป็นประธานเปิดศูนย์นิติศาสตร์ชุมชนออนไลน์” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมทั้งร่วมแถลงข่าว สำหรับผู้ร่วมแถลงข่าวครั้งนี้ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองศาตราจารย์ ดร. กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  อภินวถาวรกุล รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์จิรนันท์ ไชยบุปผา ผู้ช่วยคณบดี คณะนิติศาสตร์

สำหรับการเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19″ รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  กล่าวว่า “ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มหาวิทยาลัยทักษิณได้เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนและชุมชนใน 3 ลักษณะ คือ

  1. การช่วยเหลือ เยียวยาและฟื้นฟูนิสิตและผู้ปกครอง โดยเฉพาะการลดหย่อนค่าธรรมเนียมบำรุงการศึกษา  การขยายระยะเวลาการศึกษา และการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  นอกจากนี้ยังได้ประสานกับเครือข่ายหอพักในการช่วยเหลือเพื่อลดค่าหอพักให้แก่นิสิตที่อาศัยในหอพักต่าง ๆ โดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากวิกฤตการ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
  2. คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำเอาองค์ความรู้ทางวิชาการ เยียวยาและช่วยเหลือสังคม อาทิ คณะอุตสาหกรรมการเกษตรและชีวภาพเป็นหน่วยงานแรก ๆ  ที่ริเริ่มผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแจกจ่ายประชาชนในช่วงแรก ๆ ของการแพร่ระบาด  คณะวิทยาศาสตร์ผลิตสุรากลั่นทดแทนแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรค คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชแก่ประชาชน 
  3. มหาวิทยาลัยทักษิณทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งที่เป็นภาครัฐ ภาคเอกชน สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชนจัดทำโครงการบริการความรู้สู่สังคมผ่านภูมิปัญญาชาวใต้ โดยร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการสร้างพื้นที่กลางเพื่อให้เกิดการกระจายสินค้า ถ่ายทอดและกระจายองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชน

 สำหรับวันนี้เป็นการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยที่จะขับเคลื่อนศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน ในการให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายต่าง ๆ แก่ประชาชน คณะนิติศาสตร์ มีบทบาทสำคัญหลายประการในการเข้าไปผลิตบัณฑิต บริการวิชาการและการเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือสังคมโดยขับเคลื่อนกระบวนการและกลไกทางกฏหมายในรูปแบบต่าง ๆ

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ พบว่ามีกลุ่มประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ การทำมาหากิน แต่มีประเด็นที่มีความสำคัญมาก ๆ คือ ผลกระทบทางกฎหมายที่มีต่อประชาชน เช่น ถูกเลิกจ้าง การถูกให้ออกจากงานกระทันหันโดยอ้างเหตุสุดวิสัย หรือผลกระทบจากการลดค่าตอบแทนเนื่องจากต้องลดเวลาของการทำงาน หรือแม้แต่การไปทำงานไม่ได้เนื่องจากผลกระทบของ พ.ร.ก. ในสถานการณ์สุดวิสัย

ดังนั้นการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19″ จึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งเป็นที่พึ่งของชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

รองศาตราจารย์ ดร. กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและกระทบต่อทุกภาคส่วนเพราะเป็นสภาวการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงกว่าวิกฤตใด รัฐบาลจึงได้ระดมทั้งสรรพกำลังและมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ผลกระทบที่มักตามมาเหมือนเป็นเงาตามตัวคือปัญหาข้อพิพาททางด้านกฎหมาย ทั้งในส่วนของลูกจ้างที่อาจไม่ได้รับค่าจ้างค่าชดเชย หรือนายจ้างที่เป็นหนี้ ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี โดยที่มิอาจหลีกเลี่ยงเพื่อมิให้เกิดข้อพิพาทต่อกันได้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมี “ศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน” ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนอยู่แล้ว โดยในสถานการณ์ปกติจะมุ่งเน้นให้คำปรึกษาแบบพูดคุยพบประเจอหน้ากัน รวมทั้งการให้ความรู้ทางกฎหมายผ่านการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

โดยให้นิสิตได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเก็บข้อมูลปัญหาทางด้านกฎหมายในชุมชนและคืนข้อมูลกลับสู่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การทำกิจกรรมค่ายอาสา, เวทีเสวนา เป็นต้น แต่ด้วยข้อจำกัดที่จะต้องดำเนินการตามมาตรการ social distancing จึงได้ปรับเปลี่ยนมาให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก   โควิด-19 โดยภารกิจของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแห่งนี้จะดำเนินการใน 2 ภารกิจหลัก ได้แก่

  1. ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นทางกฎหมาย โดยไม่รวมถึงการว่าความ (ทั้งนี้ หากผู้ขอรับคำปรึกษาเป็นผู้ยากไร้และประสงค์จะดำเนินคดีในทางกฎหมาย ศูนย์ฯ จะทำการประสานติดต่อกับสภาทนายความจังหวัดสงขลาหรือสภาทนายความภาค 9 เพื่อจัดหาทนายความในการให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดี)
  2. ให้ความรู้ทางกฎหมายในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 ผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น info-graphic หรือคลิปวีดีโอ 

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  อภินวถาวรกุล รองคณบดีคณะนิติศาสตร์  ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานในระบบประกันสังคม 

และการแนะนำช่องทางการรับบริการจากศูนย์นิติศาสตร์ชุมชนออนไลน์ โดย อาจารย์จิรนันท์ ไชยบุปผา ผู้ช่วยคณบดี คณะนิติศาสตร์ ซึ่งผู้ขอรับคำปรึกษาต้องเป็น “บุคคลธรรมดา” ไม่รวมถึง “นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในทางการค้าหรือหากำไร” ซึ่งอาจเป็นประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สามารถขอรับคำปรึกษาจากศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน ได้ที่

  1. facebook fanpage คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  2. Google form : https://forms.gle/VoZucjGU2j2EfeqE8

โดยให้ส่งคำถามหรือปัญหา พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน

สำหรับขั้นตอนการให้คำปรึกษา ศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน จะมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขากฎหมายต่าง ๆ เป็นผู้ให้ความเห็น โดยมีบัณฑิตจบใหม่และนิสิตที่เป็นอาสาสมัครศูนย์นิติศาสตร์ชุมชนเป็นผู้รับเรื่องจากช่องทางออนไลน์ ซึ่งแต่ละกรณีจะใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 72 ชั่วโมง นับตั้งแต่เริ่มรับเรื่อง ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความเห็น เรียบเรียงความเห็น ตรวจทานความเห็น และส่งคำปรึกษาคืนให้แก่ผู้ที่เดือดร้อน

โดยทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการให้คำปรึกษา ได้แก่​ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฏ ทองขะโชค ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเศรษฐกิจ​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์ เกลียงจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมหาชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองขาว ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมหาชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร โกมลวานิช ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมหาชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณภัทร ชิตวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายแรงงาน ผู้ช่วยศาสตรจารย์ธีรยุทธ์ ปักษา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเด็กและเยาวชน ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเอกชน อาจารย์ ดร.จิดาภา พรยิ่ง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายสวัสดิการสังคม​อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์ สุขุม ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศ อาจารย์ ดร.ศาสตรา แก้งแพง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มุ่งหวังอย่างยิ่งในการเป็น “สื่อกลางในการขับเคลื่อนกลไกการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน” และขอให้ประเทศไทยก้าวผ่านช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเร็ววัน

You may also like